D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 217_288_pix_Oldal_16_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rügen szigete
B e s o r o l á s i   c í m : Rügen szigete
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 23. sz. junius 9.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : erdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : istentisztelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyházi szertartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hitélet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Isteni tisztelet az erdőben, Sassnitz mellett
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egy nagyobbszerü tengeri fürdő fényes berendezését s minden igényt kielégitoni tudó kényelmeit Sassnitzb.in természetesen hiába keresnők; nincs ott sem katona-zene, sem játszó-és olvasó-terem. Sőt még eddigelé templom és iskola sincs e kis faluban. A tanulni vágyó fiatalság, ha ugyan e kifejezés megilleti Sassnitz telt arczu, szőke hajú fiait, kénytelen egy másik falu távol eső iskolájába látogatni el; az isteni tiszteletet pedig az erdőnek egy igen szép, regényes fekvésű nyilt helyén szokták végezni. A művészileg épült kőtemplomok értékét nem akarjuk kisebbíteni, de ugy hiszszük, hogy az isteni tisztelet egy ilyen szép helyen sokkal magasztosabban, lélekemelőbben hat egy mély, költői, vallásos kedélyre, mint bárminő nagyszerű góth templom belsejében. Mert az erdőben is épen oly zavartalan csend uralkodik, mint a templomban és a hivő lélek sokkal közelebb érzi magát istenéhez, mint bárminő ragyogó kőfalak között." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 23. sz. junius 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sassnitz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1097x901 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet