D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 065_140_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Eötvös Lajos és Varró Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Eötvös Lajos és Varró Sándor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1848-1872.) (1848-1870.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 1. sz. márczius 17.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Eötvös Lajos (1848-1872)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Varró Sándor (1848-1870)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bibliográfia
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Eötvös Lajos és Varró Sándor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Két fiatal, nagy reményekre jogosító, de korán elhunyt iró emlékének szenteljük e sorokat, kikben irodalmunk jövőjét rabolta meg a halál. Kora halálukon kivül is sok közös vonás állittatja őket egymás mellé velünk e lapokon. Mindkettő, abban az életkorban, mikor a készülő iró még költészeti zsengék szapora termelésében szokta próbálgatni tehetsége pelyhedző szárnyait, a komoly tanulmányok felé fordulva oly irodalmi s tudomány-ágra szentelte Öszszes tehetségeit, mely rendesen csak az érettebb kor kedvelete szokott lenni azon keveseknél is, kik azt nálunk egy átalában müvelik. Mindkettőt az irodalomtörténet tanulmánya vonzotta, és pedig nem a kész vagy részben földolgozott anyag rendezésére s mások nyomdokainak tovább tapodására, hanem a források búvárlatára, uj nyomok fölkeresésére, porlepte adatok kutatására s önálló saját Ítélet alkotására." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 1. sz. márczius 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eötvös Lajos
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1379x987 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet