D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_064_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Orániai (I.) Vilmos.
B e s o r o l á s i   c í m : Orániai (I.) Vilmos.
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1533-1584)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 15. sz. április 14.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vilmos (Oránia-Nassau: herceg), I. (1533-1584)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : herceg (nemesség)
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Orániai (I.) Vilmos
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az évekkel egyre növekedett a császár bizalma, s Károly, királysága utolsó órájában, midőn koronáiról fia javára lemondott, Brüsszelben az országgyűlésen tartott beszéde alatt, köszvény által elgyengülve, az ifjú herczeg karjaira támaszkodott. Általa küldötte el később Ferdinándnak a császári koronát. Szeretettel ajánlotta az ifjút, fiának s örökösének II. Fülöpnek. Ez használta is öt, uralkodása kezdetén, különösen a chateau-cambresisi béke megkötésében egyik biztosául nevezvén ki a franczia udvarhoz. Itt jutott Vilmos egy fontos államtitokhoz, miszerint Fülöp az eretnekség kiirtására szövetkezett a franczia királylyal." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 15. sz. április 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1568-ban zsoldos hadserege élén Vilmos visszatért Brüsszelbe, hogy leszámoljon Alba hercegével. Vilmos nem tartotta magát árulónak, mivel úgy gondolta, a népnek joga van felkelni a király ellen, ha az nem tartja tiszteletben a kiváltságait. Vilmos terve szerint három irányból támadta volna a spanyolokat: ő maga seregével észak felől, testvérei Németország felől, míg délről francia hugenották támadtak. Habár a rheindaleni csata során, amit Roermond település közelében vívtak 1568. április 23-án, már összecsaptak a spanyolok és a lázadók (előbbiek győzelmével), a felkelés igazi kezdetét a május 23-án vívott heiligerlee-i csata jelezte, amely a lázadók győzelmével ért véget. Ennek ellenére Vilmos hadjárata kudarccal végződött, szövetségeseit Alba hercege legyőzte, míg az ő hadserege egyszerűen feloszlott, amikor nem tudta kifizetni a katonák zsoldját. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: I. Vilmos orániai herceg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 881x1082 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet