D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 557-620_pix_oldal_13_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kármán József
B e s o r o l á s i   c í m : Kármán József
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1770-1795)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 49. sz. deczember 3.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kármán József (1769-1795)
V I A F I d : 55016260
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kármán József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szebb emléket kedvesének a szeretett férfi nem állithatott, mint e töredékek kiadását s az elejökbe függesztett rövid életrajzot. Ha az egész csak regény s Kármán képzeletének müve, ugy ö legjelesb próza-költőink, legkitünőbb indulat - festőink közé tartozik. Ha alapja való, mit hangjának s az egésznek belsö valósága tanusitni látszik, ugy Fanni a legszebb irónöi alakok egyike a világirodalomban. Igy is, ugy is a mü irodalmunké s Toldy, mikor uj kiadása által félszázadi feledékéböl kivonta, s irodalmunk egyik örök díszét az ujabb olvasó közönséggel megismertette, azon jó szolgálatok egyikét tette irodalmunknak, melyhez hasonlót ö s mindenek felett ö annyit tett." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 49. sz. deczember 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1789-ben és 1790-ben ügyvédi vizsgát tett Pozsonyban. 1791 végétől ügyvédként dolgozott Pesten. 1792-től Ráday Pál mellett az első magyar budai színjátszótársaság igazgatója. Felvették a pesti Hét csillag nevezetű szabadkőműves páholyba. 1794-ben Pajor Gáspár későbbi orvossal együtt megindította az Uránia című negyedéves folyóiratot, amely csak 3 számot élt meg. Az Uránia anyagának nagyobb részét Kármán maga írta, fordította. Nem vett részt a Martinovics-féle összeesküvésben. 1795. április 5-én apja halálakor visszatért szülővárosába. Toldy Ferenc Kármán kortársaira hivatkozva az író halálának időpontját mindkét szülője halála előttre datálja; és ugyanő állítja azt is, hogy nemi-betegségben halt meg; bár mindkét állítása megkérdőjelezhető. Halálának időpontja és oka tehát tisztázatlan; ami biztos: Losoncon halt meg még 1796 előtt.(Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kármán József (író)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 860x982 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet