D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 497-556_pix_oldal_12_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ipolyi Arnold
B e s o r o l á s i   c í m : Ipolyi Arnold
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 44. sz. október 29.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ipolyi Arnold (1823-1886)
V I A F I d : 9870879
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főpap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi elit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ipolyi Arnold
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Néhány évvel ezelőtt a pesti központi papnövelde igazgatójává neveztetvén ki, a fővárosba tette át lakását, s itt a műtörténelem s régiségtan, kedvencz szakmái müvelése és terjesztése körül sokat tett. Nagyszerűmagánygyűjteményét,mely a középkori olasz, német s más festészi iskolák számos becses darabját tartalmazza, tudományosan rendezve állította fel a papnöveldéi épület egyik csarnokában, s e becses kincset az érdeklődő közönség szemléletének megnyitotta, addig is, mig a nemzeti muzeumot gazdagítaná vele. Folytonos részt vett s vesz az akadémia régiségtani s mütörténelmi dolgozásaiban, melyeknek vezérlő s éltető lelke." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 44. sz. október 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Magyar Tudományos Akadémia 1858. december 15-én választotta levelező tagjának (rendessé 1861. december 20-án lett). E közben (1860) Bartakovics Béla egri érsek Törökszentmiklósra nevezte ki plébánosnak és ez évben pápai tiszteletbeli kamarás lett. Közelebb jutva a fővároshoz, élénk részt kezdett venni az akadémia munkálataiban és az archeológiai bizottság megválasztotta előadójává. 1862-ben Kubinyi Ferenc és Henszlmann Imre társaságában Konstantinápolyba utazott, ahol sikerült a Corvina-könyvtár maradványait fölfedezni. 1863-ban egri kanonok lett, 1864-ben pedig a királyi dániai északi archeológiai intézetnek Kopenhágában, a morva-sziléziai császári és királyi társulat históriai osztályának és a tartományi rendek levéltári intézetének tagja. 1865-ben teológiai doktor, 1867-ben borsmonostori apát, a Kisfaludy Társaságnak, tagja, a germán nemzeti múzeum választmányának és az osztrák birodalmi geológiai intézetének levelező tagja. Ez évben a magyar történelmi társulat megalakításában nagy része volt és annak kezdetén harmadik, 1877-től második és 1878-tól első elnöki tisztét viselte. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ipolyi Arnold
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 863x933 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet