D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 437-496_pix_oldal_01_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bocsor István
B e s o r o l á s i   c í m : Bocsor István
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 35. sz. augusztus 27.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bocsor István (1807-1885)
V I A F I d : 14118875
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanácsadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakértő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bocsor István
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Müve éles gondolkodásról, széles látkörröl és hosszas tanulmányról tesz tanúbizonyságot, és e mellett megvan az az érdeme is, hogy legteljesebb története nemzetünknek, amennyiben még az 1867-diki kiegyezés aktáit is részletezi. Pártállást e tekintetben nem foglal el; elmondja mit vesztettünk az által az irott jogból, s mit nyertünk a valóságban, s e két eredményt szemközt állitva: a jövöre bizza az itéletet. Ennél helyesebben, kivált tanítványokkal szemben, nem járhatott volna el ily közel még az eseményekhez, melyekről a jelen alig ítélhet még elfogulatlanul. Daczára azonban Bocsor sokoldalú munkásságának: nevét szélesebb körökben alig érte valami elismerés; mint vidéki ember kivül esett az irodalmi körök középpontján s szerényebb is, semhogy az elismerés után csak egy lépést is tenne." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 35. sz. augusztus 27.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Atyja Bocsor Péter földmivelő gazda volt; gymnasiumi s felsőbb tanulmányait (teológiát és jogot) 1819-ben Pápán kezdte s ott végezte 1832-ben; miközben 1830-1831-ben a költészeti osztály segédtanárává, majd az iskola seniorává tették. 1835-ben a dunántúli református egyházkerület rendes tanárrá választotta; ekkor külföldre ment az ottani egyetemek látogatására, s 1837. augusztus 5. indult hazafelé Berlinből, hol leghuzamosabb ideig tartózkodott és még azon évben foglalta el székét a pápai collegiumban, hol a magyar közjogot és történelmet tanította. 1845-ben ügyvédi oklevelet nyert. 1848-ban az enyingi választó kerület részéről képviselőül küldetett a pesti nemzetgyűlésre, de már 1849. januárban visszatért családjához. Ezentúl állásának és az irodalomnak élt. 1874-ben a pápai református jogakadémiánál a birói vizsgák elnökévé választatott. (Forrás: wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bocsor István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 860x1008 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet