D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373-448_pix_oldal_03_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gramont herczeg
B e s o r o l á s i   c í m : Gramont herczeg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 30. sz. julius 24.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gramont, Antoine-Alfred-Agénor de (1819-1880)
V I A F I d : 71488781
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külképviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztisztviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : gramont herczeg
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gramont azt feleli, hogy kormányától sürgönyt kapott, melyben meg van igérve, hogy Francziaország minden hatalmában álló eszközzel akadályozni fogja a pápai terület invasioját. Néhány nap múlva, a pietnontiak castol-fidardói győzelme után Merode magyarázatot kér a franczia követtől, ki azt feleli, hogy már kérdést tett Parisban, s azt sürgönyözték, hogy a korábbi sürgönyből kifelejtettek egy szót, mely szorint,,Francziaország minden diplomacziai eszközzel Ígérkezett megakadályozni a pápai terület invasioját. Ez eset után nem maradhatott tovább Rómában, s kormánya 1861. nov. 4-kén bécsi követté nevezte ki, s ez álláson a jelen év május 15-kéig maradt meg. Bécsben nagy mértékben megnyerte a felsőbb körök rokonszenvét és bizalmát," (Forrás: Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 30. sz. julius 24.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Arra számított, hogy barátja és kollegája, Beust osztrák-magyar kancellár segítségével, aki szintén a poroszok ellenfeleinek táborában állott, háború esetén Ausztriának hadisegítésére is számíthat. Midőn 1870. július 6-án a törvényhozó testületben a Hohenzollern trónjelöltség kérdésében Cochery interpellációjára válaszolt, már kilátásba helyezte a Poroszországgal való háborút, melynek kimenetelét illetőleg vérmes illúziókban ringatta magát. Midőn Hohenzollern herceg lemondása következtében a vitás kérdés tárgytalanná lett, Gramont még sem nyugodott meg abban, hanem Benedetti követ által sértő követelésekkel alkalmatlankodott Vilmos királynak, aki ezeket nyugodtan, de határozottan visszautasította. Gramont ezt a tényt csalással élve, a törvényhozó testületben július 15-én olyan színben tüntette fel, hogy a képviselők többsége Franciaország megsértettnek vélt becsületének nevében a hadüzenetet helyeselte. Midőn azonban a csatatérről az első balhírek érkeztek, az Ollivier-kabinet és vele Gramont herceg is augusztus 9-én megbukott, Gramont pedig külföldre menekült, de 1871-ben visszatért Versailles-ba. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Antoine Alfred Agénor de Gramont
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 849x969 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet