D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 069-140_pix_oldal_14_kep_0002_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az üvegkészítés
B e s o r o l á s i   c í m : Üvegkészítés
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 10. sz. márczius 6.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Üveg- és kerámiaipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : üveg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : üvegművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézműipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : üvegipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Üvegkészítés
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ha egy első rangú üvegboltba lépünk, milyet a nagyobb városok, mint Paris, Berlin, Bécs, Pest stb. oly fényűzéssel mutathatnak fel, hogy magunkat egy elhasznált, de még eddigelő jobbal nem helyettesitett hasonlattal élve az ezeregy éj egyik tündértermébe képzeljük átvarázsolva, s csak akkor láthatjuk meg igazán, hogy e diszáruk előállításánál minő erők lehettek működésben. Legelőbb is a tükrök csillognak élénkbe mint megannyi apró tavacskák. Ős atyáink csak hosszúkás kerek éreztükrökben bámulhatták meg saját becses arczképöket, mig a mi régi szépeink ne hogy félre értsen a szives olvasó bennünket egy vizmedencze vagy fekete obszidián lemez előtt frizirozták magukat. E hiányos tükröződésnek és tükörszerszámnak a velenczei tükörgyár Murano szigetén, a világ első tükörgyára vetett véget, mig végre Francziaország is kezdett bronzlemezekre tükröt önteni, melyben az egész XIV-dik Lajos megtekinthette magát. A franczia tükörcsinálás eleinte nagyon meg volt nehezitve, mert Velencze szigorúan megtiltá a kovacsporond kivitelét." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 10. sz. márczius 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Üveggyártás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 3
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 638x825 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet