D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 069-140_pix_oldal_13_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Herzen Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Herzen Sándor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1816-1870)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 10. sz. márczius 6.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Herzen, Alekszandr Ivanovics (1812-1870)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : nyomdaipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szocializmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Herzen Sándor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ez időtől kezdve élete egy föladatot ismert: használni hazájának, hatni nemzetére, a távolból, a szellemi hatás azon közege által, mely előtt nincs távolság: az irodalom, a sajtó által. Londonban maga állított orosz nyomdát, melynek kizárólagos czélja volt orosz eredeti, s francziából, németből, angolból, olaszból fordított müvek által a szabadság és felvilágosodás eszméit bevinni és terjeszteni Oroszországban. Louis Blanc, Lelewel, Mazzini müveinek fordításai, szintúgy mint Gogol és Herzen eredeti dolgozatai e nyomdából kerültek ki, s elözönlőitek Oroszországot a rendőrség valódi kétségbeesésére, mely mindent elkövetett s mindent sikertelenül, hogy e szellemi termékekkel űzött veszélyes csempészetet megakadályozza." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 10. sz. márczius 6.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ezzel Herzen újra balra tolódik, felszólítja a diákokat a nép közé járásra, hogy terjesszék a szocializmust. A Kolokol Bakunyin ösztönzésére kiállt a lengyel felkelés (1863) mellett. Emiatt elveszti a reformerek támogatását, és a forradalmi demokraták közt sem nyeri vissza hitelét. 1865-ben Genfbe utazik, közel kerül a fiatal emigrációhoz. A Kolokol 1867-ben megszűnt. Sorozatos politikai kudarcok közt Herzen egyre többet foglalkozott emlékirataival. Irodalmi értékű életrajza (Biloje i dumi, 1861-67) a legnevezetesebb könyve, az orosz radikalizmus emlékműve. E laza elbeszélésfolyam az orosz próza egyik legnagyobb, a klasszikus orosz regényekhez mérhető értéke. Utolsó írásában bírálja Bakunyint, régi szövetségesét. "Nem kell-e túl nagy árat fizetni a forradalomért?" De a liberális reformerekkel sem ért egyet teljesen. Érdeklődése az 1864-ben alapított Karl Marx vezette I. Internacionálé felé fordult. Ingadozott a szocializmus és a liberalizmus közt. Mindkét irányzat Herzen örökösének vallja magát. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Herzen Sándor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alekszandr Ivanovics Herzen
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 875x1244 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet