D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 237-320_pix_oldal_10_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lator Gábor
B e s o r o l á s i   c í m : Lator Gábor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1824-1869)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 21. sz. május 23.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Bűnmegelőzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lator Gábor (1824-1869)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ügyvéd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogvédelem
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törvényhozó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lator Gábor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A megye 1860. decz. 19-én egyhangúlag első alispánná választotta. A veröfényes napok azonban hamar elmultak, s ismét visszavonult családi körébe. De azért ezentuli élete is inkább nyilvánosnak, mint elvonultnak volt nevezhető, mert a bizalom és népszerűség seregestöl vezérlé hozzá azokat, kiknek tanácsra s útbaigazításra volt szükségök, s a laka előtt elhaladó idegen könnyen azt gondolhatá vala a megyeházának. Egyhangúlag választatott meg az 1865-1868-i országgyűlésre is képviselőül. Hazafias érzelmei, melyek óvatossággal párosultak, a Deák Ferencz zászlója alá vonák. Itt is maradt meg mindvégig, bár megtartva önállóságát a pártfegyelem fölött. Konferencziákban, osztályokban gyakran szólott, határozott nyíltsággal, az erős meggyőződés hangján, pártja nézetei ellen is, ha kellé; s nem egyszer szavazott nyilvánosan is máskép. A nyilvános ülésekben ritkán, de mindig a tárgyhoz és tárgyról beszélt, annál többet dolgozott a bizottságokban és osztályokban." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 21. sz. május 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lator Gábor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 885x931 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet