D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_644_pix_oldal_07_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Suvich József
B e s o r o l á s i   c í m : Suvich József
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 15. évf. 50. sz. (1868. dec. 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ®uvić, Josip (1815-1888)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Suvich József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Suvich József (brebiri), kuriai biró, született Pozsegában 1815 ápr. 9., megh. Zágrábban 1888 márc. 17. Közel félszázadig működött a közpályán s kitünő kpességei, vasszorgalmas s pontossága miatt gyorsan emelkedett előbb a közigazgatási, majd az igazságszolgáltatási téren. Az irányadó körök figyelmét az 1868-iki horvát tartománygyülésen vonta leginkább magára nagy ahtásu beszédeivel, melyeket (különösen szept. 24.) a magyar-horvát unió mellett tartott, ugy hogy azóta Horvátország Deák Ferencének címével tisztelték meg. Csakhamar a horvát tartományi kormány igazságügyi osztályának főnökévé s 1871. a kir. kuriához rendes biróvá nevezték, mely utóbbi helyén különösen mint a hires szegedi perek előadója bizonyította kitünő birói tehetségét. Kiváló birói érdemei elismeréseül a Ferenc-József-rend lovagkeresztjével, s midőn 1882-ben nyugalomba vonult, e rend csillagos középkeresztjével lett kitüntetve. 1884. elfogadta a horvát tartománygyülési megbizást a vosnyáki választókerület részéről s Zágrábban a horvát nemzeti pártnak s a magyar ügynek egyik leghivebb, leglelkesebb s legékesszólóbb tagja volt s mint ilyen tagja a magyar országgyűlésre küldött horvát delegációnak is." (Forrás: A Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Pallas nagy lexikona : Suvich József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 873x944 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes