D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_644_pix_oldal_05_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Japán irodalma és könyvkereskedése
B e s o r o l á s i   c í m : Japán irodalma és könyvkereskedése
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 15. évf. 49. sz. (1868. dec. 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvesbolt
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : japán irodalom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Japán
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Japáni könyvkereskedés
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Legelébb is egy halmaz képes könyv tűnik szemünkbe számtalan röpirat és füzet kíséretében. Itt régi encyklopaediák állanak olyszerü metszetekkel díszítve, mintha a középkor német mühelyeiből kerültek volna ki amott chinai tentával (tűs) festett vázlat-albumok, fametszetek, regék és népszerű színmüvek gyűjteményei. A számtalan, selyemre és növénypapirra festett részint hidakat, piaczokat és szinházakat, s különbféle gyülhelyeket ábrázolt, részint sajátságos alakokat Yedo polgári és munkás osztályából. Egy szóval az egész könyvkereskedés tarkábbnál tarkább vegyületü áruival, meglepő festményeivel és metszeteivel, komoly, ünnepélyes arczu látogatóival elfelejthetetlen benyomást hagy az idegen szemlélő lelkében." (Forrás: Vasárnapi Ujság 15. évf. 49. sz. (1868. dec. 6.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tata-Tóváros : Turul könyvkereskedés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1814x1209 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes