D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 209_280_pix_oldal_17_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A vajda-hunyadi vár helyreállítása
B e s o r o l á s i   c í m : Vajda-hunyadi vár helyreállítása
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 15. évf. 23. sz. (1868. jún. 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rekonstrukció
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terv
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Vajdahunyad
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vajda-Hunyad vára (Schmidt Frigyes terve szerint)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kép az ősi várnak csak egy részét, de legdiszesbjét mutatja; azonban Schmidt Frigyes, bécsi épitészeti tanácsos, a bécsi főegyház restauratora, a góth épitészetben a külföldön is első rendü tekintélynek ismert akademiai tanár, ki egy előadásában Hunyad-várát az európai középkori várak szemefényének, egyik gyöngyének nevezé, - akadémiai hallgatóival a várnak egész a legkisebb részletig menő tervét készittette, mely nagyszerü és mégis aránylag legkisebb költségre viszszavezetett terv, negyven és egynéhány óriás lapon, Bécsben ki volt állitva, és közhelyesléssel találkozott." Vasárnapi Ujság 15. évf. 23. sz. (1868. jún. 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Vajdahunyadi vár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Romániai Magyar Lexikon : A Vajdahunyadi vár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rágyuj Lajos: Vajdahunyad várának restaurálása (1965—1968) (Korunk 32. évf. 10. sz. (1973. október))
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lupescu Radu: Vajdahunyad, a vár kutatástörténete (19–20. század) (Korunk (2004. június))
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1779x1187 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes