D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 293-368_pix_oldal_08_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zsidó ünnep
B e s o r o l á s i   c í m : Zsidó ünnep
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-12-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 27. sz. julius 7.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : család
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : otthon
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoba
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társalgás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érzelem
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ünnep-este egy zsidó családnál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A szertartások után vigan hozzálátnak a vasorához és azután megint zsoltárokat énekelnek és szertartásokat végeznek, ugy, hogy ünnepöknek néha éjfél vet véget. Ekkor ismét oly vigan oszlanak szét, mintha csak bálból vagy lakonából jönnének. Képünk egy, ugy látszik eléggé tehetős zsidócsalád ünnepét tünteti föl; mintha látnók, hogy e pillanatban nem száraz hitágazatokról foly a beszéd; ugy tetszik, mintha a szép házi leányra nézve igen gyöngéd és kényes húrt érintettek volna meg, talán a vendégül jelenlevő rabbi czélzatot mert koczkáztatni a leány mellett üresen álló széket illetőleg, melyet már a jövő évben a családnak egy uj tagja fog betölteni." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 27. sz. julius 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ünnepek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1363x1670 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet