D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 173-236_pix_oldal_05_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Delelő szántóvetők
B e s o r o l á s i   c í m : Delelő szántóvetők
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-12-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 16. sz. aprilis 21.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Férfiak
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : parasztság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : talajforgatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ökör
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pihenés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földműves
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Delelő szántóvetők
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nap delelőpontjára jutott. A gazda kiforditja az ekét a barázdából, hosszu nyelű ösztökével megtisztítja a csoroszlyát és szántóvasat a ráragadt földtől, a szolga pedig félrehúzza a járomszeget, és megszabadítja az igától a két czimeres állatot. Az egész szó nélkül megy véghez, s csak akkor szólal meg a gazda, mikor már a gyepün álló szekérhez értek, és az ökörnek szénát vetettek le a kasfarból. A fűszeres takarmányt egyik felől az ökrök huzgálják, másik felől pedig a béres tette rá fejét, jónak látja egy kis déli álmot aludni. A gazda a szekér oldalára dől. Néz messze a semmibe, mintha valakit várna, és éber álomba merül. Arra gondol, hogy vajjon ki hozza-e az aszszony a fiát a mezőre, hisz olyan nehéz az estét bevárni, hogy átadhatná a gyermeknek a nyuszit, melyet imént fülelt le szűrével. Pipája kialudt a várakozásban. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 16. sz. aprilis 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Földműves
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1216x915 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet