D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 457-512_pix_oldal_03_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Privigye mezőváros
B e s o r o l á s i   c í m : Privigye mezőváros
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Nyitravármegyében )
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 37. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pozsony: Részlet a sétatérről
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Privigye, régi szabadalmas mezőváros Nyitramegye bajmóczi járásában fekszik, németül Privitz, tótul Prívidza néven ismeretes. Egy 1383-ban I. Mária királynénk által kiadott kiváltságlevélben Preugye név alatt fordul elő. Később, 1404-ben Zsigmond királytól is nyert szabadalmakat s az e tárgyú oklevelek a város levél-tárában most is megvannak. Lakosai most átalában tótajkuak, de hajdan magyarok is lehettek, mint ama régi okmányokban említett, számos ottani család neve is tanúsítja, ilyenek az Argay, Abaffy, Litvarczy, Andris, Kis, Leményi, Kardos stb. nevek. Vannak, a kik azt tartják, hogy Privigye már 861 év előtt létezett (s e szerint ezer évesnél idősb volna), a midőn egy Privina nevű nyitrai fejedelem e helyen keresztyén templomot építtetett; s állítják, hogy a nyitrai várban máig is fennálló templomot is ugyanazon fejedelem épitteté." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 37. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Privigye
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1387x1002 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet