D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 157-204_pix_oldal_11_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az első ülés a m. tud. akadémia uj palotájában
B e s o r o l á s i   c í m : Első ülés a m. tud. akadémia uj palotájában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 17. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : akadémia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos akadémia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos intézmény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A magyar tud. akadémia palotájának főhomlokzata, a lánczhídtér felől
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Azon körülmény, hogy a belső elrendezés még nincs teljesen befejezve, különösen, hogy a nagy közönség befogadására alkalmas szép nagy terem még nem készülhetett el, ez okozza, hogy az épület ünnepélyes megnyitása nyilvános közgyűlés által, későbbi időkre van halasztva. Az építészek murkája az épület egyik részében folyton folyik, de annyi eredményt már elértünk, hogy az akadémia egész tudományos apparátusa, a könyv- és levéltár beköltözhetett, az akadémiai tisztviselők magánszállásai s hivatalszobái, az egyes osztályok üléstermei megnyílhattak. A holnapi nap gyűjti össze legelőször rendes heti ülésbe az akadémia tagjait a végleg elkészült kisterembe, mely ugy van berendezve, hogy abban hely. Reméljük, hogy ezután gyakran lesz alkalmunk, az itteni eseményekről örvendetes tudósításokat közölhetni." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 17. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Tudományos Akadémia
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Tudományos Akadémia
U R L : http://mta.hu/
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2633x1783 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet