D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 037-072_pix_oldal_8_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bruchsali magány-börtön
B e s o r o l á s i   c í m : Bruchsali magány-börtön
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Báden nagyherczegségben.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 6. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : büntetés-végrehajtó intézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : börtön
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bruchsali magány-börtön. (Baden nagyherczegségben.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az épület erődhöz hasonlit, nyolcz szegletre épitve, minden szegleten egy lapos kőtorony, őrházzal, honnét a bástyán czirkáló őrök tünnek elő, kik a bástyafalon egyik szeglettől a másikig lépdelve, ugy külre mint a belső területre egy perczben lehetnek figyelmesek. A kerités azon oldalán, mely az utra szolgál, erős rácsos bástyakapu van. A nyolcz-szegletü szép s széles bástyfalon belül a kapuval szemközt egy gothmodoru torony, négy szárnyüpülettel tünik elénk, mely szárny-épületeket ha külről vizsgáljuk, azok mindegyik végét az épület nyolcz szegében két-két őrtorony közé látjuk levonulni, igy a 3 emeletes szárnyépületek oldal- s hátfallal egyaránt a figyelmes őrszemnek tárgyai és ez a külső ellenőrködés; a belső még egyszerübb, mert a szárny-épületek udvarai mind a központot elfoglaló körudvart képező torony-épületbe nyilnak ugy, hogy a torony beljében alólról a tetőig ható minden udvarba és minden udvar mindhárom emeletébe szétágazó csiga- lépcsőzetről egy és ugyanazon perczben, egy állásból, kevés fej fordítással a négy udvart és minden emelet-csarnokot, honnét az egyes szobák nyilnak, beláthatni." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 6. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Börtönbüntetés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1192x795 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet