D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 037-072_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Reich Ignácz
B e s o r o l á s i   c í m : Reich Ignácz
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 5. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Reich Ignác (1821-1887)
V I A F I d : 14517017
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Reich Ignác
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hírlapírói munkásságát leginkább a zsidók magyarosodási ügyének szentelé, a haza és nemzet mindenkor alapigéje maradt és e kettőt öszhangzatosan kapcsolatba hozni leginkább szerette. Oly gyakran félreismert hazájának és kétszerié félreismert vallásának dicsőítése volt és maradt eszményképe. 1850-ben Zsámbékon szoros vissza-vonultságban találjuk egy jó barátjával. Zsámbékon az angol nyelvet szorgalmasan tanulá, mert a kivándorlási eszme ez időben nagyon foglalkoztatá őt is, mely szándékkal azonban fölhagyott, meghivatván a székesfehérvári izr. községtől az ottani iskolához. Bő ismeretei, a gyermekekkel való kedélyes bánásmódja a szülői sziveket teljesen meghóditá s az iskola hirét oly nagy mérvben emelé, hogy midőn egy év múlva a pesti községtől meghívást nyert az ottani iskolához, a székes-fehérváriak a legnagyobb áldozatokra valának készek, hogy a jeles tanférfiut körükben megtarthassák." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 5. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zsámbékon, Nagyváradon, majd 1842-től Pesten tanult. 1848-ig. pesti családoknál nevelő. 1850-től a székesfehérvári, 1851-től a pesti izr. hitközségi isk. tanára, ahol ő alkalmazta először a m. tanítási nyelvet a héber grammatika oktatásában. Az 1880-as évek elején nyugalomba vonult. A mo.-i izr. felekezeti sajtóban német nyelvű cikkei jelentek meg. Héber eredetiből lefordította Mózes első könyvét (Bp., 1879). F. m. Honszerelmi dalok (Buda, 1848) Beth El. Ehrentempel verdienter ungarischen Izraeliten (német nyelvű élettajzgyűjtemény V., Pest, 1856 78). Irod. Turóczi-Trostler József-Zsoldos Jenő: Száz év előtt (Bp., 1940).(Forrás:Magyar életrajzi lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Reich Ignác
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 793x998 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet