D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001-036_pix_oldal_7_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Váradi Szabó János
B e s o r o l á s i   c í m : Váradi Szabó János
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 3. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pedagógus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Váradi Szabó János (1783-1864)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : értelmiség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Váradi Szabó János
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Eltelvén a kiszabott idö,az 1811-ki év nyarán hazájába tért vissza Szabó János, hogy azt, a mit tanult és tapasztalt, növendékeinek javára, s átalában a hazai nevelésügy emelésére szentelje. Működése első részét az általa tisztelt nemeslelkü család körében, Zsolczán Borsod megyében vette gyakorlatba, csendben és magányban, mely a zsenge kor szellemi kifejlesztésére oly igen üdvös. Segédül Egger Vilmost, Pestalozzi közvetlen növendékét hivta mag 1812-ben Sveiczból, ki a rajzolásban, zenében és testgyakorlatban oktatta a család gyermekeit. A haladás a legszebb sikerrel és gyorsan ment előre s ISHi-ban, midőn a növendékek egyike 14, másika 15 éves volt, az egész család Pestre költözött, hogy az ifjak a m. k. egyetemnél a felsőbb tanfolyamot is bevégezhessék." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 3. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pedagógiai írásaiban kifejtette neveléselméleti nézeteit, a köznép gyermekeinek iskoláztatását sürgette, s a hazai rendszeres tanítóképzés bevezetését. 1817-ben írt munkája, amelyet elsősorban Pestalozzi és Tessedik Sámuel pedagógiai gondolkodásának hatása alatt írt, vitát váltott ki az 1817-ben induló Tudományos Gyűjteményben. Folnesics Lajos Észrevételek a Pestalozzizmus ellen címen írt támadó cikket, viszont e cikkre válaszul Schedius Lajos, a pesti egyetem tanára védelmébe vette a svájci nevelőt és tanítványát Váradi Szabó Jánost. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Váradi Szabó János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 793x977 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet