D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 501-552_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fogarasi János
B e s o r o l á s i   c í m : Fogarasi János
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 47. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudós
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogász
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Fogarasi János (1801-1878)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : néprajz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néprajzkutató
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : etnográfus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneszerző
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneművész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fogarasi János
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1849-50-ben minden hözhivataltól visszavonulni szándékozott, de részint barátai rábeszélésére, hogy a mely hivatali helyet csak lehet, inkább hazafiak foglaljanak el mint idegenek, részint mert az Akadémia által rábizott fontos munkálkodás Pesten lakását mellőzhetetlenné tette, az Akadémiának pedig nem vala módjában a munkához mért jutalmat adni, 1850 végén ismét hivatalt vállalt mint tanácsos a pesti ideigl. főtörvényszéknél. Innen 1853-ban hivatalból bizták meg a pestmegyei törvényszék büntető ügyeinek vezetésével és elnökségével. Ettől kezdve mint a pesti országos büntető majd mint a pesti kereskedelmi és váltótörvényszék elnöke, egész 1863 végeig erélylyel, igazság-szeretettel és részrehajlatlansággal folytatta hivatalát." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 47. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fogarasi igazi polihisztor volt, olyan mértékben, ami korában már ritka volt. Jogi értekezéseket, költeményeket és elbeszéléseket is közölt, dalokat és kórusműveket is szerzett, hegedült, de nyelvészeti munkája a legjelentősebb. Igaz főként a szótár révén: a mongol nyelvrokonság híve volt, nyelvfilozófiai, nyelv- és szótörténeti ideái máig megosztják a nyelvésztársadalmat. De ő fogalmazta meg a Fogarasi-törvény néven ismert magyar nyelvtani szabályt (1838-ban, az Athenaeumban), amely szerint a kiemelt mondatrész mindig az igei állítmány elé kerül. Úttörő jelentőségű folklorisztikai tevékenysége is: Tranyik Jánossal együtt 1847-ben két füzetnyi népdalgyűjtést adtak ki. Maradandó értékű verstani munkája a choriambusnak a magyar verselésben játszott szerepének kutatása.(Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fogarasi János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 879x960 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet