D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 461-500_pix_oldal_6_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kapuczinusok zárdája Budán
B e s o r o l á s i   c í m : Kapuczinusok zárdája Budán
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 45. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zárda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kolostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apácarend
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vörösberényi zárda és templom (Veszprémmegyében)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Rövid történeti vázlatát, e szerzetes rendnek levéltárában található eredeti adatok nyomán, ugyancsak a kapuczinus atyák ez időszerinti érdemes történésze, szíveskedett számunkra összeáilitani. S ezt a következőkben adjuk elő. Miután 1686 szeptember 2-án a törökök a győztes keresztyén hadaknak meghódolni kénytenek voltak, nemcsak Budáról, de az egész országból dicsőségesen elüzettek, azon a helyen, hol később e zárda épittetett, akkor török mecset állott, melyhez valamely nyilvános épület is volt csatolva, s ez eleintén katonai korházul használtatott, mig 1687-ben Szécsényi György) esztergomi érsek és Magyarország prímása, azon elhatározásra jutott hogy Budán a haza fővárosában kapuczinus konventet alapit, és a czélból az akkori rendfőnöknek 20,000 forintot adott át szabad rendelkezésre." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 45. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kapucinusok (Capucini ordinis fratrum minorum) a ferencesek egy ága, akiket Matteo di Bassi alapított 1525-ben Itáliában. Ezt a rendet megerősítette VIII. Kelemen pápa is 1528-ban. Eredetük azokra a viszályokra vezethető vissza, amikor a ferences rendben a fegyelem szigora miatt kitört az elégedetlenség. Csak külsőségekben különböztetik meg magukat a többiektől, mégpedig úgy, hogy csúcsos csuklyát és szakállt viselnek, egyebekben ugyanazokat a szigorú szabályokat tartják meg. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kapucinusok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1386x998 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet