D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 353-388_pix_oldal_7_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Volny József
B e s o r o l á s i   c í m : Volny József
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 37. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Irodalomtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mérnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műszaki értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vonyl József (1819-1878)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : mérnöki tudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kohó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nagyolvasztó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vonyl József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Volny József fáradhatlan munkássága s sokoldalú képzettsége emelte ki a pangásból. - A bányemivelés és vasgyártás, - czélszerü épitkezések, rendszeresített erdészet, szilárd pénzügyi kezelés, javított közlekedési utak és kereskedési terjedt összeköttetések által - oly szilárddá tévé az egyesület ügyeit, hogy azok valóban az európai vasipar mai színvonaláig emelkedtek s az egyesület terjedt birtokában ma mindenhol s minden nemben haladás, szépítés, és hasznosság tünik fel. Volny József itt egészen uj s nagyobbszerü vasgyárakat alkotott, kő- s gyári vasutakat varázsolt elö; a terjedelmes tiszti személyzetet szeretetre, hűségre, szorgalomra, ügyességre neveié, a vastermelést mennyiségben megkettőzé, minőségben a lehető tökélyig vitte..." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 37. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A gyár Európa egyik legkorszerűbb üzemének számított. Felszámolta az egyesület tulajdonában lévő, de gazdaságtalanul termelő rásztocsnói és császárpataki frisstüzeket, a hlinaneci hámort. Az RVE az 1853-54-es és az 1866-67-es üzleti év között a hengereltáru-termelését megötszörözte, az évi tiszta nyeresége pedig közel kétszeresére nőtt. Fontos feladatának tekintette a vállalkozáscsoport kereskedelmi tevékenységének fellendítését is, beutazta a Balkánt, és ennek nyomán sikerült betörni a bukaresti piacra, ahol az angol termékek versenytársává vált az ózdi gyár. Sikereire az egyesület vezetői féltékenyek lettek, megromlott a viszony köztük, és Volny 1871-ben felmondott. Andrássy Manó gróf kezdeményezésére 1868-ban alakult meg a Salgótarjáni Vasfinomító Társulat, amely a térség néhány vasgyártó érdekeltségét fogta össze. Salgótarjánban azonban hamarosan veszteségessé vált a termelés, komoly gondokkal küzdöttek, és ilyen körülmények között Volny Józsefet kérték fel a vezérigazgatói teendők ellátására. A vállalat működőképességét hamar helyreállította, majd rövid időn belül gazdaságossá is tette.(Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vonyl József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 908x1011 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet