D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 117-160_pix_oldal_08_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rohlfs Gerhard afrikai utazó
B e s o r o l á s i   c í m : Rohlfs Gerhard afrikai utazó
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 15. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtudomány általában
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : utazó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : különleges foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Afrika
G e o N a m e s I d : 6255146
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rohlfs Gerhard afrika utazó
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A mint Rohlfs 14-ik évét elérte, két bátyjával együtt az orvosi pályára szánta magát. A gymnasiumi tanulmányokat a cellei és brémai gymnasiumokban tanulta. Az 1848-ki év, mely Brémában mindenkit fegyverre szólitott, vele is félbeszakittatá gymnasiumi tanulmányait; az átalános lelkesedés Schleswig-Holsteinért, mely oly sok fiatal embert sodort el eredeti hivatásától, őt is megszállta, és 1849-ben, miután hazájában egy évig katonai kötelezettségének eleget tett, mint önkéntes belépett a Bonin tábornok által szervezett schleswig-holsteini hadseregbe. Vitézsége, bátorsága s férfias föllépése által csakhamar megnyeré elöljárói és alárendeltjei szeretetét, ugy hogy az idstedti csata után magát itt ott kitüntetvén, hadnagygyá lett." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 15. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Frigyes Gerhard, német Afrika-utazó, szül. Vegesackban 1831 ápr. 14., megh. Godesbergben (a Rajna mentén) 1895 jun. 2. Heidelbergában, Würtzburgban és Göttingában orvostant tanult, 1855-60, az idegenek légiójának volt orvosa Algeriában, 1861. marokkói öltözetben beutazta Marokkót, 1862. a marokkói Szaharát (közben megsebesítették és kirabolták), 1864-ben keresztül ment az Atlaszon s elért Tuat oázishoz, amelyről ő adta az első leirást és térképet, aztán Radameszen és Tripoliszon át Németországba tért vissza. 1865-85. több ízben járt Afrikában, Amerikában. 1884-85. rövid ideig német konzul volt Zanzibárban. (Forrás: kislexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rohlfs, Gerhard
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rohlfs
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 973x1582 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet