D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001-036_pix_oldal_3_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Diósgyőri vashámorok
B e s o r o l á s i   c í m : Diósgyőri vashámorok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 1. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Kohászat általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kohászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vaskohászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : telephely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Diósgyőri vashámorok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A vashámorok a Bükk hegység legregényesebb bérczei közt vannak. Nyugatról emelkedik a Szentlélek-hegy, melynek magas ormán gazdag kert maradványa teszik érdekessé. Az Odvaskőhegy csucsáról gyönyörü kilátás van a messze vidékre, a Sajó és Rima kies völgyeire s halmaira fel egész a Kárpátokig, és le a tiszai sikságig. A hegyről leomló Szin vá pataka a s völgy ölén egy tóvá gyül össze, melynek partján volt nádorunk István főherczeg öntött vasszobra áll, 1817-ben itt jártának emlékére. Innen több zsilipen keresztül zuhogva fut tovább a patak, hogy vizét a vasgyárra, a papiros- és lisztmalmokra vigye. Bal partján jó karban tartott országut megy Dédes felé; az ut mellett, a hegyoldalban vannak a hámor épületei a tisztilakok és a gyárosok egyszerü házikói, veteményes és gyiilmölcsös kertekkel." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 1. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az első világháború után súlyos gondot jelentett a román bevonulás, aminek következményeként termelőberendezések sorát szállították el, majd a nagy gazdasági világválság állította komoly kihívások elé a cég vezetését. A második világháborúban, 1944-ben bombatámadás érte a területet, és fontos üzemrészek károsultak. A háború után államosították a gyárat, neve ekkor Lenin Kohászati Művek lett. A nehézipar fejlesztésének politikai koncepciója miatt a gyárat erőteljesen fejlesztették, és a fejlődés nagyjából az 1980-as évekig töretlen volt. A külföldi kohászati üzemekben fokozatosan bevezetett technológiai változtatásokat azonban Magyarországon nem, vagy késve követték, így a kohászat egyre nehezebb helyzetbe került, egyre romlott versenyképessége a külpiacokon. Komoly késéssel álltak át az acél hulladékvasból való gyártására, lebontották a nagyolvasztót, korszerű ívkemencét és folyamatos öntőművet telepítettek. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A diósgyőri kohászat története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1371x988 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet