D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 261-280_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Beély Fidél
B e s o r o l á s i   c í m : Beély Fidél
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1807-1863)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 30. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Beély Fidél (1807-1863)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerzetes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Beéli Fidél
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Távol a dicsőség hiú vetélkedésétől, az ész hamis tüntetésétől, mely szellemdus férfiaknál is az erkölcsi határokat gyakran távolabb szokja mozdítani, Beély irodalmi tevékenysége, ugy magánéletének vonásai, szive nemességétől, lelke szépségétől a nevelés ügye iránti lelkesedéstől, az ifjú nemzedékhez vonzó szeretetétől s félreismerhetlen hazafiui kötelességétől kölcsönözték eredetüket. Őszinte, szinlést nem ismerő természet, szeretetdús kebel birtokában, igénytelen szerénysége s előzékeny szívessége valának a közegek mindenkit lekötelezni, kik öt ismerni, s azért szeretni, s tisztelni tanulták. Ezen ritka tulajdonok magyarázzák meg leginkább azon általános benső részvétet, mely őt végnyugodalmára kísérte. A hazának egyik jelesebb fia volt." neveznek. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 30. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Szent Benedek-rendbe 1822. október 16. lépett be Pannonhalmán, ahol teológiai tanulmányait kezdte, később a bölcseletet Győrött hallgatta. 1826-ban Bakonybélben tanult, végül Pannonhalmán fejezte be teológiai tanulmányait, melyet követően 1830. augusztus 6. pappá szentelték. Betegeskedése után 1832-ben Pannonhalmán mint lelkész-segéd egyházi szónoklattal lett megbizva. Ugyanazon év augusztusában Guzmics Izidor apát Bakonybélbe helyezte át, ahol a nevelés, széptan és oklevéltan tanára, valamint könyvtáros lett. 1833-1834-ben beutazta Alsó-Ausztriát és Stájerországot. 1839. november 23. a Magyar Tudományos Akadémia levelező taggá választotta a bölcseleti osztályba. (Forrás: wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hamburg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 793x957 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet