D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 117-136_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A solmári templom
B e s o r o l á s i   c í m : Solmári templom
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 14. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : imaház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi épület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A solmári templom
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : " A nevezett Maurer József budaujlaki polgár által épitett kápolna a falu alsó végén a völgyben épült, s napról napra híresebbé és látogatottabbá vált, ugy hogy nehány év mulva már kicsiny volt, a számos hivőket és ájtatos zarándokokat befogadni. E szükségtől indíttatva, tiz év mulva 1783-ban akkori földesur kesselekői Majthényi Károly kir. udv. tanácsos és a hétszemélyes tábla birája, s neje, született Beleznay grófhölgy, bőkezűségéből épittetett a jelenlegi tágas és szép parochiális templom a Itelység tulsó végén, mely egyszersmind legmagasabb pontja annak,s igy száraz és tűzveszélytől ment hely is egyuttal. 1797-ik évben készült el csinos tornya puchói Marczibányi István bőkezüsége által, kúpja az akkori község, és keresztje Gebhardt Ferencz kereskedő vallási buzgalmának köszönhető." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 14. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Római katolikus templom (1782-1785 között épült késő barokk stílusban, építtetője Majthényi Károly földesúr volt. A Majthényi-család emlékezete szerint Mangel János óbudai ácsmester tervezte, a kivitelezésben rajta kívül közreműködött még Biedermayer Ferenc budai ácsmester, Dávid József kőfaragó és Probst Gáspár asztalos is. Szűz Mária tiszteletére) szentelték fel. Említést érdemel barokk főoltára Falconer József Ferenc főoltárképével, szószéke és a sekrestye szekrénye, tulipántos pántokkal. (Az óbuda-kiscelli trinitárius kolostor templomából az 1700-as évek végén ide került főoltár, és az azonos eredetű szószék is Bebo Károly neves barokk szobrászművész munkája.) Forrás:wikipedia
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A solymári templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Solymár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 944x1340 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet