D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 021-036_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bod Péter
B e s o r o l á s i   c í m : Bod Péter
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1712-1769)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 3. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bod Péter (1712-1769)
V I A F I d : 71425057
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : lelkész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalomtörténész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalomtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bod Péter
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Bod Péter, mint iró lett a nemzetiség és lelkiismeret-szabadság egyik bajnokává. Ö irta meg az erdélyi protestantizmusnak a kormányhoz felterjesztett sérelmeit, ö mert azon korban, midőn az I. Leopold alatti vallásos üldözés meg akart újulni, irodalmi téren lelket, bátorságot önteni a csüggeteg kedélyekbe. S csak halála mentette meg, hogy a védett ügy martyrjává nem lett. 1768-ban már el volt végezve ellene a kereset Athénása és Polycarpusa miatt s e könyveken kezdődött Erdélyben a könyvcensura bevitele." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 3. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1724-től a nagyenyedi kollégiumban tanult, ahol támogatók jóvoltából 1726-28-ban végezte el alsó osztálybeli tanulmányait. 1729-ben Nagybányára hívták tanítónak, ahol április 25-étől három évet töltött el. Miután pénzt és ruhát szerzett, hogy tanulását folytathassa, 1732. május 8-án ismét beíratkozott a nagyenyedi tanulók közé itt a teológiai tudományokban a híres teológus szigeti Gyula István volt vezetője. 1733-ban Türi Mihály, a kollégium gazdatisztjének fiát tanította étkezés ellenében, Bethlen Kata grófnőtől pedig 30 forint évi segélypénzt kapott. 1736-ban a könyvtár gondviselője, majd 1737-ben a héber nyelv segédtanára lett. (FOrrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bod Péter arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 791x1027 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet