D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 357-368_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pesti szegény-gyermekkórház és dr. Bókai János
B e s o r o l á s i   c í m : Pesti szegény-gyermekkórház és dr. Bókai János
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013--10-2
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 30. sz. (1860. julius 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Szemészet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szemorvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sebész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bókay János (1822-1884)
V I A F I d : 57397053
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : dr. Bókai János
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A mi e jótékony és rendezett intézet jelenlegi igazgató főorvosát illeti, kinek arczképével ma olvasóinkat megismertetjük, dr. Bókai János, a főváros gyakorló orvosai között a legkeresettebbek egyike, s méltán ugy tekinthető, mint a pesti szegény gyermek-kórház fentartója s második rendező alapitója. Született Szepesmegyében Iglón 1822-ben. Alsóbb s gymnasalis iskoláit otthon, továbbá Rozsnyón, Lőcsén és Eperjesen végezé. A természettudományok iránt korán nyilatkozó hajlama 1841-ben Pestre vezeté az orvosi tantermekbe. A gyakorlati évek egyikét (az ötödiket) Bécsben végezte, honnan ismét visszajött Pestre, hol dr. Schöpf (később Mérey), akkor hires gyermekorvos, s a gyermekkórház életbeléptetője, 1846-ban a gyermekkórházban tiszteletbeli segédorvossá alkalmazta. 1847-ben orvostudorrá graduáltatott, s ugyanaz évben lett rendes segéd a gyermekórházban, egyszersmind dr. Balassa tanár mellett is segédkedvén két évig, mely időt a gyakorlati sebészetbeni kimivelődésére kivánt sikerrel használá, mint későbbi jeles műtétei bizonyitják." Forrás:(Vasárnapi Ujság,7. évf. 30. sz. (1860. julius 22.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gyermekorvosi pályájának elején nemcsak a gyermek-halandósággal, a legkülönbözőbb gyermekjárványokkal és betegségekkel kellett megvívnia, hanem sokan a gyermek-gyógyászat, mint önálló szakterület létjogosultságát is kétségbe vonták. A kórház azonban csakhamar a beteg gyermekek "központja" lett, amelyet nemcsak egy haladó alapítvány működtetett, de a szegény gyermekek után Pest város is alig-alig fizetett valamit. Ám társadalmi összefogással, tehetős és jótékony polgárok adományaiból sikerült talpra állítania kórházát, a pesti Szegénygyermek Kórházat, amelynek igazgatójának hivatalosan 1852. február 15-én nevezték ki. 1861-ben a pesti orvosi karon a gyermekgyógyászat magán-, 1867-ben rendkívüli, 1874-ben pedig nyilvános és rendes tanára lett. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bókay Árpád, Bókay János (1822-1884), Bókay János (1858-1937), Bókay János (1892-1961) és Bókay Zoltán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pesti szegény-gyermekkórház és dr. Bókai János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 923x1113 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet