D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 241-252_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Földalatti vasut Londonban
B e s o r o l á s i   c í m : Földalatti vasut Londonban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 21. sz. (1860. május 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : közlekedési létesítmény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földalatti vasút
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metró
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állomás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyszállítás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyszállító jármű
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Földalatti vasut Londonban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Legújabban tervben van, hogy London némely föutczája alatt földalatti vasutak építtessenek. A közlekedés szaporodása okvetlen megkívánja, hogy a vasúti társulatok, költséget nem kiméivé, ezen régóta tervezett, de mindeddig kivihetlennek látszó épitkezést megkezdjék, mig végre a jelen évben a munkálatok több helyütt csakugyan foganatba vétettek. Az építkezés a nyugati vasút pályaudvara mellett Paddington külvárosban kezdődött, s mindenütt a föutczák kövezete alatt fog az egész városban vezettetni. Mellékelt rajzunk e földalatti vasút átmetszését tünteti elénk.épen olyhelyen,a hol az utczáról lépcsők vezetnek le az alagút mélyébe. Ilyen helyen egyszersmind vasúti állomás is van, s a kik London távolabb részeibe szándékoznak utazni, itt várják be a vonat érkezését." (Forrás:Vasárnapi Ujság 7. évf. 21. sz. (1860. május 20.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A vasútépítés az Egyesült Királyságban a 19. század elején vette kezdetét. 1854-re hat különböző pályaudvar készült el közvetlenül a belváros peremén: London Bridge, Euston, Paddington, King's Cross, Bishopsgate és a Waterloo. Ekkor a Fenchurch Street pályaudvar az akkori City of London területén helyezkedett el. A közúti forgalom jelentősen megnövekedett a város környékén részben azért, mert a vonattal közlekedő utasok közúton folytatták az utazásukat a város központjába. Az ötlet, mely szerint földalatti vasúttal volna célszerű összekötni a City of London körzetét a jelentősebb pályaudvarokkal már az 1830-as években megszületett, azonban azt nem vették fontolóra egészen az 1850-es évekig, amikor is úgy gondolták, hogy megoldást jelenthet a megemelkedett közúti forgalom problémájára.(Forrás:Wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Londoni metró
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1740x1038 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet