D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 109-120_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : IX. Pius pápa
B e s o r o l á s i   c í m : IX. Pius pápa
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 10. sz. (1860. márczius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : egészalakos kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pápa (főpap)
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus egyház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pius (pápa), IX. (1792-1878)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egyházi személy
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vatikán
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : IX. Pius pápa
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "IX Pius pápa uralkodása napjait nem számithatja a pápaság csendes, nyugalmas és boldog: évei közé. A történetekből tudjuk, hogy az olasz nép, 1847-ben már félreértette a pápa törekvéseit, s oly reformokat várt, melyeket az meg nem adhatott. Azonban az uj pápa trónra lépését átalános amnesztia hirdetésével dicsőité meg. A körülmény, hogy e rendszabály által több mint 2000 száműzött és bebörtönzött egyén nyerte vissza szabadságát, elég világot vet az ottani állapotokra. 1848 ban a forradalom elhatalmasodván, a pápa a nápolyi tartományban fekvő Gamta várába vonult. A forra­dalmat franczia fegyverek verek le, a pápa 18. havi távollét után visszajött ugyan Rómába, de a franczia hadak is mind e mai napig ott vannak az örök városban. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 7. évf. 10. sz. (1860. márczius 4.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tagadhatatlan azonban, hogy Piusz pápa előnyös adottságokkal is rendelkezett. Végtelenül kedélyes, kedves ember volt, aki szívesen érintkezett mindenkivel. Mélyen vallásos és imádkozó főpap volt, valódi lelki pásztor, és értett hozzá, hogy az egyházi vallásosságot, a katolikus életet az egész világegyházban jelentős színvonalra emelje. A bíborosi kollégiumot meglehetősen nemzetközivé tette (XVI. Gergely pápa halálakor 62 bíborosból 54 olasz volt, IX. Piusz halálakor 64-ből csak 39), megindította és irányította a katolikus világegyház elterjedését (összesen 206 püspökséget alapított) és segítette a missziókat. Az egyház központosítása és az általa erőteljesen támogatott úgynevezett ultramontanizmus, azaz intranzigens római szellem, ugyan alatta érte el tetőpontját (I. vatikáni zsinat), de vitathatatlan, hogy ezáltal az egyházat belsőleg megszilárdította, és lehetővé tette annak világegyházzá válását.(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : IX. Pius pápa
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A vitatott IX. Piusz pápa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1120x1326 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet