D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001-012_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Idősb Szász Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Idősb Szász Károly
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1798-1853.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 1. sz. (1860. január 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Matematika, geometria
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szász Károly, id. (1798-1853)
V I A F I d : 166147047
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : matematikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : id. Szász Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mint szónok: az erdélyi közjog és sérelmek történetét oly részletesen ismervén, mikint tán senki más, versenytárs nélkül állott a hasonlitó jogtanban az európai alkotmányos élet buvárlatában. Képzelődése heves, itélete erős, kedélye fogékony és a benyomásokat könnyen tovább terjesztő vala. Volt benne sok a költőből, sok a bölcselőből, és sok szónoki pathosa magával ragadta a közönséget. Igéző képeket, ragyogó eszméket s csudásan eredeti és találó hasonlitásokat szokott vegyitni a tárgyalások közé, meglelkesité a száraz adatokat, hogy ostrommal vegyék be a szivét és képzelődést, mielőtt az értelmet meghóditnák. Hangja tiszta, terjedelmes és erős volt. Bizonyára, minél nagyobb nemzetnek lesz vala szónoka, annál ragyogóbban tündöklött volna.Mint irót sajátságos észjárás, eredetiség és eszmegazdagság jellemzi. S milly széles tér volt az övé a tudományok mezején! Valódi nagybirtokos, igazi olygarcha az ismeretek országában." Forrás: (Vasárnapi Ujság 7. évf. 1. sz. (1860. január 1.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szász Károly 1817-ben Tordára került, gróf Teleki Domokos, Elek nevű fiának házitanítója lett, majd 1819-ben, mint Teleki Elek és Zeyk János kísérője Bécsbe mentek tanulmányútra. Bécsben Szász a Politechnikára iratkozik be, természettudományi tanulmányokra. Itt ismerkedett meg Bolyai Jánossal, aki a Hadmérnöki Akadémia növendéke volt 1818-1822 között. Miután hazatért Erdélybe, visszakerült Marosvásárhelyre, a királyi Táblához, de egy éven belül meghívták Enyedre a jogi katedrára. Itt tanított jogot és matematikát 1848-ig. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szász Károly (politikus)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Idősb. Szász Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 731x809 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet