D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 613-624_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Traján táblája
B e s o r o l á s i   c í m : Traján táblája
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : ( Az aldunai szoroson Ogredin a mellett.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 52. sz. (1859. deczember 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építőanyagok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : rom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szikla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegységi forma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Traján táblája
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "E vidék legrégibb története ott kezdődik, midőn Traján Dáciába betört s azt elfoglalta. A történet ugyan már Dáriusról és nagy Sándorról is emliti, hogy miután ők a Pontus Euxinuson átjöttek, a Duna mentében észak felé hatottak, és egész e vidékig minden elfoglaltak. De ezek inkább homályos gyanitások, mint bebizonyitott tények. Csak Traján császár szerencsésen bevégzett hadjárata után látjuk ez országot és népe állapotját barátságosabb szinezetben. Trajánnak már rég ellenállhatlan vágya volt, e népet, melly elődeit annyiszor háborgatta, legyőzni, minek sikerülte után a római szokás és müveltség itt is felüté tanyáját. Mert alig hóditá meg a nagy császár e tartományt, azonnal Italia minden részeiből telepitett ide müvelt népeket, kik csakhamar szükséges csatornákat, utakat, hidakat épitettek, és a földmüvelést és bányászatot nagy szorgalommal gyakorlották. Tarján hóditásai által nemcsak pusztitani nem szándékozott, de hatalma nagyobbitása által, országokat és népeket boldogitani törekedett." (Forrás:Vasárnapi Ujság, 6. évf. 52. sz. (1859. deczember 25.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Traján táblája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1078x893 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn