D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481-492_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Garibaldi József olasz tábornok
B e s o r o l á s i   c í m : Garibaldi József olasz tábornok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 41. sz. (1859. október 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olaszok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Garibaldi, Giuseppe (1807-1882)
V I A F I d : 100192194
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Garibaldi József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Született 1807-ben julius 14-én Nizzában. Kora ifjuságában szárd tengerészi szolgálatba lépett s már ekkor figyelmet gerjesztett rettenthetlensége. Alig 17 éves korában a fiatal olaszok sorába állt, kik Turinból kiindulva 1821-ben hazájukat, mint köztársaságot akarták visszaállitani. Az öszeesküvés nem sikerülvén, Sveiczba s innét Francziaországba vonult.1822-ben Dél-Amerikában katonai szolgálatot vállalt. 1834-ben résztvett a savoyei becsapásban, melly Sveiczból akarta Piemontot fellázitni. Utóbb mint tengerésztiszt Afrikában a Tunisi bey szolgálatába lépett, de rövid idő mulva Amerikába ment, hol az Uruguay köztársaságnál alkalmazást nyervén, rövid idő mulva a Buenos-Ayres ellen működő hajóhad parancsnokává küzdötte fel magát. Ez állomásában mind addig megmaradt, mig csak az angol és franczia hajók Montevideót ostromzár alá nem vették. Ezután a Rosas elleni hadjáratban vett részt, mint független csapatvezér, ma lovasság, holnap ismét gyalogság élén. Guerilla-vezérré képződését e hadjáratban nyerte." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 6. évf. 41. sz. (1859. október 9.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Garibaldi nem fogadott el semmi kitüntetést, még az Olaszország első polgára cimet is visszautasította. A képviselői mandátumot azonban nem merte visszautasítani, de nagyon ritkán jelent meg a parlament ülésein. Az 1860-as évek elején a magyar emigrációval folytatott alkudozásokat egy újabb felkelés és szabadságharc ügyében és az akkori népdalok híven tükrözik vissza a beléje helyezett reményeket és bizalmat. Ámde az olasz viszonyok sem alakultak kívánságai szerint és végül 1862-ben nem tudott már többé nyugodt maradni. Június 28-án megint Szicilián termett, ahol önkénteseket toborzott és nyíltan bevallott szándéka szerint az egyházi állam és Róma felszabadítására készült. III. Napóleon császár fenyegetésére az olasz kormány eltiltotta ugyan ettől a tervtől, de Garibaldi mindazonáltal augusztus 25-én átkelt Kalábriába. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Giuseppe Garibaldi
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Garibaldi József olasz tábornok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 716x1002 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet