D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 445-456_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fehérhegységi utiképek (A csallóközi utiképek irójától.)
B e s o r o l á s i   c í m : Fehérhegységi utiképek (A csallóközi utiképek irójától.)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pozsonytól Szakolczáig fölfelé
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 38. sz. (1859. szeptember 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kastély
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : park
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fehérhegységi utiképek : Stomfai várkastélya
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Már nehány lépésnyire Mászttól a vele majdnem összefüggő Stomfa mezővárost érjük. Régi telep ez is. Okirataink már 1241-ben, mint királyi várat emlitik, mellynek külön megyéje (comitatus) volt. Idővel a Szentgyörgyi grófok birták; ezek kihaltával kis időn át különféle családokat uralt, mig a XVII. század eleje óta a gróf Pálffyak tartós birtokába jutott. Régi királyi várát, melly egy ideig államfogház is volt, Pálffy Pál nádor épittette ujra a XVII. században. Hogy korában tekintélyes ugynevezett vizvár lehetett, vizsánczai és négyszögére alkalmazott erős tornyai maig tanusitják. A hány ellenség erre járt - pedig hogy sokszor járt, az ország szélén Bécs felé fekvése mutatja - mindannyi megküzdött vele. - Honunk háborus krónikái épen ugy emlitik már a cseh Ottokár elleni magyar hadakban, mint a török tatár dulásokban Bethlen, Rákóczy és Tököli felkelésében. Még a legutóbbi negyven nyolczadiki viszontagságokat is megérezte; ámbár ekkor mind a két hadnak már inkább csak megszállásul, mintsem erősségül szolgált, miután már ugyis rég kivetközte volt harczias kinézését, és későbbi urai szépitései által nagyszrű park közepett egyszerü kastélylyá alakult, fényes termeket és kényelmes lakokat előtárva belsejében." Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 38. sz. (1859. szeptember 18.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pozsonytól Szakolczáig fölfelé
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stomfa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 901x806 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet