D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 421-432_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fehérhegységi utiképek (A csallóközi utiképek irójától.)
B e s o r o l á s i   c í m : Fehérhegységi utiképek (A csallóközi utiképek irójától.)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pozsonytól Szakolczáig fölfelé
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 36. sz. (1859. szeptember 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Földtudományok általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kartográfiai dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fehérhegységi utiképek: A beutazott vidék térképe
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mert mig a gyűjtés csak egy kis figyelmet és jóakaratot igényel, addig a magyarázat már tudományt és tanulmányt nálunk nem épen mindennapi dolgokat követel. Enélkül pedig esetlen, ha nem nevetséges találgatásba esünk, mint mindenki,a ki a multat a testis temporum és lux veritatis: Historia nélkül akarja megérteni és magyarázgatni. Példa rá a Magyar utcza, mellynek nevét eddig a jó pozsonyiak, csak ugy találgatták, hogy a város ezen a felén szoktak a Pozsony vidéki magyar lakó sok bejönni a városba. Hogy azután sajátlag nem is ezen, de egy másik jóval alább fekvő utczán mennek át, az illy csekély különbség természetesen hasonló philologiai iskolákban nem számit. Mig azonban bennünket is ezen, meg sok más hasonló, lehet hogy szintén csupán hivalkodó gondolatok kísérnek, ki is érünk Pozsony bájos határából. Utunk a természet, ipar és művészet nem épen jelentéktelen tárgyai mellett visz át. Egyfelől a vasúttal párhuzamosan haladva, majd az alagút tetejébe kapaszkodik fel. Másfelöl a szépen alakult kalváriahegy magas csúcsáról a megváltás jele int felénk : Dorner hírneves szobrász legremekebb érezmüvei egyike. Majd Mariafüred, Malomvölgy, Mélyut, Batkaházak, Törökfö, Zergehegy, Vasforrás virányos völgyei vagy sötéten zöldelö sűrű erdei mellett haladunk tova. " Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 36. sz. (1859. szeptember 4.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fehérhegységi utiképek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 901x1186 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet