D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397-408_pix_oldal_2_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csokonai Vitéz Mihály sírja
B e s o r o l á s i   c í m : Csokonai Vitéz Mihály sírja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Debreczenben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 34. sz. (1859. augusztus 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : sír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetkezési hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
V I A F I d : 64044730
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Debrecen
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csokonai Vitéz Mihály sírja Debreczenben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A hatvanutczai temető egyik szögletében áll a költő egyszerü elhagyatott sirja. Milly elhagyott, elvadult hely ez. Út, nyom nem vezet hozzá, a kidült bedült fejfák között buján tenyészik a gyom, burján és a vad csalán, övig érő gíz-gaz, katangkóró lepi a temetőt, olly rideg, olly megdöbbentő síri borongás lebeg e vidék felett, hogy a kegyeletes sziv, melly a helyet fölkeresi, tompa fájdalomban szorul össze, míg eléri az egyszerü oszlopot.Egyszerü vasoszlop ez, mit tisztelői állittattak a békében szunyadó porai fölé. A tisztelő hazafiak közől pedig sok talán imitt amott aluszsza már örök álmát, s erről is el lehet mondani, hogy itt is a hálátlanság szellője ingatja a feledés tüskebokrait. Pedig a néma hant alatt az ország legelső népköltője nyugoszik, ki édes szavával zengé először a nép dalait, szeretni tanitva nyelvet, hazát, és nemzetet, ki legelőször dalolá: magyar! hajnal hasad! és a jövő nemzedék szivébe a szerelem és honfi remény édes balzamát, mézét csepegteté.Ő is elhalt mint a többiek, az ő sirja is elfelejtve, mint a többieké. Kit meg nem tört semmi vész, ki annyi baj, nélkülözés és reménytelenség utján megtartá a bizalmat, ép férfi-szivet, a jó és törhetlen elevenségü kedélyt és a büszkeséget ki a könyek közt mosolyogni tudott, és a mosolyban a sors viszontagságait gunyolá, kit senki és semmi meg nem tört, meg nem alázott, megtöré végre a sir." (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 34. sz. (1859. augusztus 21.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1830-as években Csokonai-síremlék felállítását kezdeményezte a város, de Cserey Farkas és Kazinczy Ferenc már 1806-ban meghirdette a gyűjtést. Kazinczy klasszicista gúlát javasolt, ezzel a felirattal: "Árkádiában éltem én is" azaz a múzsáknak szentelt kies helyen. A debreceniek azonban nem így értették az Árkádia szót: e hely ugyanis eredetileg kiváló - elsősorban szamaraknak alkalmas - legelőjéről híres. Ez indította meg az "Árkádia-per" néven ismert áldatlan viaskodást Debrecen és Kazinczy között. Az Árkádia-per elodázta az ügyet Kazinczy halála utánra. 1835-ben Vecsey József néptribun és Péczely József professzor kezdte meg a gyűjtést, s 1836-ban már állt is a Hatvan utcai temetôben Beregszászi Pál kollégiumi rajztanár vasgúlája, amely a kollégiumi diákok (többek között Arany János), professzorok és még háromszáz debreceni ember által adományozott 2321 forintból jött létre.(Forrás:http://utcanev.atw.hu/csokonai.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csokonai Vitéz Mihály
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csokonai Vitéz Mihály síremléke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 738x819 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet