D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397-408_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csokonai Vitéz Mihály
B e s o r o l á s i   c í m : Csokonai Vitéz Mihály
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1773-1805.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 34. sz. (1859. augusztus 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költészet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar irodalom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : líra
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csokonai Vitéz Mihály
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1795-ben Sáros-Patakon a magyar jogot hallgatta, s bár a tekervényes és sivár törvény tudomány fellengö lelkét lebilincselni nem tudta : az ott talált szives baráti kör, s a szép hegyaljai természet, roncsolt kedélyére jótékony befolyást gyakoroltak. Következő év őszén midőn már Kazinczyval s az akkori irodalom jobbjaival ismeretségben és levelezésben állott Pozsonyban ta­láljuk, hol az 1796-ki emlékezetes országgyűlési mozgalmakban élénk résztvett, s a nemzeti lelkesedés tolmácsául szegődvén, elő­fizetés utján Diétái magyar mussa czimü heti folyóiratot indított meg, de a mellyből pártfogás hiánya miatt csak néhány szám je­ lenhetett meg, s a költő az év végén Pozsonyt odahagyván, ismét vándorolni indult. Komáromban ismerkedett meg Vajda Julíánával s ez ismeretség szolgált Lillához irt szép költeményei alapjául." (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 34. sz. (1859. augusztus 21.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csokonait a magyar irodalom egyik legjelentősebb költőjeként tartják számon. Tanárai a jövő tudósaként emlegették,poeta doctusnak és poeta natusnak is nevezték. A 18. és a 19. század fordulójának magyarországi viszonyai közepette lenyűgöző tájékozottsággal rendelkezett a kor gondolkozását, irodalmát, politikáját illetően egyaránt. Bár jelentőségét éppen e körülmények miatt Európa nem ismerte föl, a magyar irodalomban rövidesen elfoglalta méltó helyét. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csokonai Vitéz Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1044x1389 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet