D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 253-264_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Gyulai Ferencz
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Gyulai Ferencz
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 22. sz. (1859. május 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gyulai Ferenc (1798-1868)
V I A F I d : 81036447
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tisztségviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormányzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Gyulai Ferenc
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Velenczéből a velenczei partokról visszahullongó csapato­kat Isonzónál öszpontositá. Nyolcz nap alatt egy evező hajócsapatot szervezett hét hajóból A ő intézkedései védték meg Triesztet s több isztriai pontot az egyesült nápoly szardíniái hajóhad ellen, mindaddig, mig az osztrák seregnek Custozzánál történt kedvező működése folytan a trieszti öböl teljesen föl lett mentve az ellen­séges hajóhad fenyegetése alól.1849-ben gr. Gyulai a had ügy miniszterség elvállalására hi­vatott meg. Ott volt Győr bevételénél, Komárom ostromához megtette a kellő intézkedéseket s miután saját kérelmére a mi­niszterségtől fölmentést nyert, Milanóban az ötödik hadtest pa­rancsnoka s később Radeczky után hadi és polgári kormányzó lett." Forrás: (Vasárnapi Ujság 6. évf. 22. sz. (1859. május 29.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1845-ben az uralkodó a 33. gyalogezred tulajdonosává nevezte ki. 1846-tól altábornagyként Trieszt kormányzója és az osztrák Partvidék (Seebezirk) katonai parancsnoka lett. E minőségében az 1848-as forradalmak kitörésekor ideiglenesen átvette az osztrák haditengerészeti erők feletti parancsnokságot, és megakadályozta, hogy a hajóhad az itáliai felkelők kezére jusson. Határozott intézkedései révén az osztrák Partvidék ellen tudott állni az egyesült nápoly-szárdiniai hajóhad támadásainak mindaddig, amíg a szárazföldön a hadihelyzet 1848. július 25-én az Osztrák Császárság számára kedvező fordulatot nem vett, Radetzky tábornagy custozzai győzelme révén. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyulai Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1199x1210 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet