D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181-192_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Singapore
B e s o r o l á s i   c í m : Singapore
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 16. sz. (1859. április 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : távol-keleti állam
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szingapúr
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keleti eredetű vallás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ázsiai művészet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kína
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szingapúr
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Chinai templom Singapore-ban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nyelveket illetőleg a város valóságos Bábel, mindazáltal a közlekedési nyelv a maláji, mellyet majd mindnyájan értenek. E sziget egyik nevezetessége, hogy azon felelte kevés nő van. Áta­lán véve, minden hét férfira, sőt a dunaiak közt csak minden tizennyolezra, számithatni egy nőt. Ez onnét ered, mivel Chinából eddig a nőknek a ki­vándorlás teljesen el volt tiltva. A szigeten alig termesztenek valamit, majd minden élelmi szert más­honnét hoznak be. Fökeresetága a lakosságnak a kereskedés. Az is egyik nevezetessége e szigetnek, hogy felette sok tigris tanyázik benne. Hat évvel ezelőtt még ugy lehetett számítani, hogy átalán mindennap egy embert tép­nek szét ez ádáz vadak; most pedig évenkint mintegy 100 csík áldozatukul. Singapore városban van egy fegyház. Ide hozzák az angol indiai birto­kokból a deportáltakat, valamint a szigetbcli fegyenczeket is. Ez intézetben folytonosan 2000-nél több egyén van elhelyezve. Foglalkozásuk erős kézi munka; általuk szokták a középületeket építtetni, millyen a templom, is­kola-, papház, kórház stb. Ezenkívül farostokból hajókötelet, gyékényt stb. készítenek. E házban 16 évet tölt a fegyencz, melly idő után, ha magát jól viselte, a sziget belsejében letelepülhet s földmivelést, vagy az intézetben tanult valamelly kézmivességet űzhet, de minden hóban tartozik bejelenteni magát a fegyház főnökénél, ki ezt elmulasztja, ismét befogatik. " Forrás: (Vasárnapi Ujság, 6. évf. 16. sz. (1859. április 17.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1965-ös függetlenedése óta az Oroszlánváros rohamos fejlődésbe kezdett, amit nagyrészt előnyös gyarmati múltjának is köszönhetett. Szingapúr volt ugyanis a környék brit gyarmati központja. A stratégiai jelentőségű kikötője hamarosan a világ egyik legfejlettebb államává tette a várost. Ma már alig lehet elképzelni, hogy alig 100 évvel ezelőtt szemetes, cölöpházakkal teletűzdelt kis kikötő volt, hiszen ma központjában a leghatalmasabb bankok és társaságok felhőkarcolói állnak a modern sugárutak és üzletek mellett. A világon az egyik legmagasabb egy főre jutó GDP-vel büszkélkedő kis államban szigorú törvények védik a környezetet, és súlyos büntetést szabhatnak ki arra, aki közterületen szemetel, köpköd, cigarettázik, rágógumit ragasztgat, vagy akár nem öblíti le a WC-t a nyilvános illemhelyen. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szingapúr
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1823x1334 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet