D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 157-168_pix_oldal_2_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A meziádi barlang
B e s o r o l á s i   c í m : Meziádi barlang
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Biharmegyében)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 14. sz. (1859. április 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Szabadidős sportok
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Környezetvédelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : barlang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A meziádi barlang kívülről tekintve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A barlang torkolata mintegy 7 öl magas és 6 öl széles a fő- barlang nem nagyon hosszú, alig 200 öl, azonban ez igen magas s 6-tól 15 ölig változó, de több ágazatai vannak, mellyek többnyire meredek sziklafalon vezetnek felfelé, s ottan azután szűkebb torkolatokká alakulnak, és folyosó alakzatban kanyarodnak, melly kanyarulatok számos mellékes ágakat, s ezek ismét másokat fejlesztenek, s ezen ágakban vannak a legszebb csepegőkövi alakzatok. Ezen ágazatokon átjuthat az ember a főüreg tetején vagy is emeletén az egyik oldalról a másikba, több helyen, hol a főüregből az ut felfelé vezet a mellékes ágakba, olly melységek léteznek, mellyek a 25-30 öl magasságot elérik, és mind jobbra mind balra menedékesen lefoly­nak; illy helyeken a talapzattóli átmérő a túlsó talapzatig hihetőleg 400 lábat felülhalad, s igy az adelsbergi kalvariahegynéli legnagyobb üreghez hasonlítható. Egy ága felnyúlik a hegytetőig, s azon az ember mindig me­nedékesen halad felfelé, melly ágban pompás és nagyszerű alakzatok léteznek. Egy másik ág csupa oszlopzat-sorokon áll,mintegy 120 ölnyire, és a lecsüngő tölcséres alakú csepkövek ezrei igen nagyszerű képet tüntetnek elé, mellyek minden lépésnél ujabb s ujabb bámulatos változatosságot tanusitanak. Egy kis folyó is van a barlangban, melly ott ered, a torkolatnál pedig a kövek között elvész, és mintegy 200 ölnyire alant a völgyben újra kibugygyan, ez képezvén a meziádi patakot. " Forrás (Vasárnapi Ujság 6. évf. 14. sz. (1859. április 3.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kirándulás a Meziádi barlanghoz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Meziádi Czárán-barlang felfedezése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1099x920 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet