D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 145-156_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A mechitaristák temploma Erzsébetvároson
B e s o r o l á s i   c í m : Mechitaristák temploma Erzsébetvároson
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 13. sz. (1859. márczius 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi rend
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendi szervezet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katolikus egyház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdély
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A mechitaristák temploma Erzsébetvároson
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A V. U. mult számában adtuk e derék erdélyi város rövid ismertetését s mondtuk hogy e csupán 2000 lakossal biró hely, különösen templomainak nagy száma és szépsége által tűnik fel. Ugyanott közöltük a plébánia tem­plom rajzát; mai számunkban veszik olvasóink a mechitaristák templomáét, melly első tekintetre igen nevezetes építménynek mutatkozik s ékszereinek és ruháinak gazdagságán, oltárképein kívül, benne a ez. Ilonát ábrázoló kép valódi remekműnek mondatik. Álljon itt még néhány szó e szerzet ismertetéséül. Mechitaristáknak neveztetnek azon örmény szerzet tagjai, melly a fiatalság nevelését S tudo­ mányos búvárkodást ttizte ki czéljául, s e végett küldi tagjait a távol keleti tartományokba. Alapitója Mechitar vagy Mkhitar (azaz : Vigasztaló) volt, ki 1676-ban született Kis-örményországban. 20 éves korában pappá lett, s régi szándékát valósitva egy társulatot alakitott olly czélból, hogynemzete hanyatlásának ellene dolgozhasson. - 1700. körül kilencz barátja csatlakozott hozzá Konstantinápolyban, kiket bizonyos egyházi szabályok által fűzött magához. Üldözni kezdték s ő Moreába menekült, hol a velenczei kormány megengedte neki, hogy kolostort és templomot építhessen." Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 13. sz. (1859. márczius 27.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A rendet Szebasztei Mechitár alapította 1701-ben, aki ráébredt, hogy csak ő képes az örmény népet kivezetni a tudatlanságból. Ekkor fogant meg benne egy tanító és papokat nevelő szerzetesrend eszméje. Városról városra járt, hogy fiatalokat toborozzon. Két tanítványával Gárinba ment, s a Vörös Kolostorban a Markar püspöktől kapott 15 növendéknek Nagy Szent Albert teológiáját tanította. Konstantinápolyban 1701. szeptember 8-án hirdette ki a mechitaristák alapítását 10 tanítványával. Ekkor már zajlottak a katolikus örmények elleni zavargások, így Mechitárnak is menekülnie kellett. A görögországi Methonban kaptak engedélyt a működésre. Sok nehézség után 1706-ban fejezték be a kolostor, 1708-ban a templom építését. Egy forrás szerint már 20 tagja volt a rendnek, amikor a Szentszéktől megérkezett a végleges megerősítés és Mechitár főapáti kinevezése. Methont azonban ekkor már a törökök fenyegették, és Mechitár látta, hogy a kolostort egy napon el fogják pusztítani. 1715-ben csak néhány atya maradt Methon őrzésére, a többiek a menthető javakkal Velencébe menekültek. Mindent elölről kellett kezdeni. Methont hamarosan valóban lerohanták a törökök, a kolostort és templomokat lerombolták, a szerzeteseket elfogták, de később örmény kereskedők kiszabadították őket. A velencei tanács hosszas vita után 1717-ben adta a mechitaristáknak a várostól 3 km-re a kis San Lazzaro (Szent Lázár-) szigetet, amelyen csak egy korhadt ház és egy elhagyatott templom állt (valaha a leprások szigete volt, területe 7000 m2). Erre a földre is Kisboldogasszony napján léptek, az épületet hamar kijavították, lakószobákat rendeztek be, és újjáépítették a kis templomot. Nagy erővel láttak munkához. Később új, nagyobb házat építettek és fiatalokat kezdtek el nevelni. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mechitarista rend
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A mechitaristák temploma Erzsébetvároson
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 961x698 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet