D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 121-132_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az egyetemi egyház Pesten
B e s o r o l á s i   c í m : Egyetemi egyház Pesten
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 11. sz. (1859. márczius 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyházak, egyházpolitika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az egyetemi egyház Pesten
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Majdnem másfél évi hosszú szünet után végre mult év végén megkon­dultak ezen egyház harangjai, hirül adván az ájtatos közönségnek, hogy is­mét egész pompájában nyitva áll, a kiszorult hivek befogadására. Dec. 28-kavolt azon nap, mellyen az ujjá alakított egyetemi egyház fő­oltárának, az esztergomi érsek, Magyarország herczegprimása, Scitotszky János bibornok ő eminontiája általi ünnepélyes felszentelése véghez ment. A számosan egybegyűlt közönség nagy részét ezúttal az egyetemi hallgató­ságon kivül - Pest város főrangú lakossága, és előkelő urai képviselek, kik­nek élén ott láttuk Ő cs. kir. Fenségét Albrecht főherczeget, Magyarország főkormányzoját is, fenséges nejével Hildegarde főherczegasszonynyal. E felszentelési ünnepély említése mellett alkalmunk nyílik egyszer­smind ezen ujjá alakított szentegyházat megismertetni, melly jelenleg nem­csak [a Pesten létező egyházak között, kétségkívül legszebb, de műkincseit tekintve, hazánk legjelesebb templomai mellett is méltó helyet foglal. Szabad legyen tehát egyúttal jelenére és múltjára némi pillantást vetni. Ez egyház első alapitói is azon hajdani Paulinus szerzetbeli atyák vol­tak, kik itt, mint alább látni fogjuk, a törökök kiűzetése után, megtele­pültek, és maguknak templomot és zárdát épitettek. "(Forrás: Vasárnapi Ujság, 6. évf. 11. sz. (1859. márczius 13.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az egyetemi egyház Pesten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1800x1488 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet