D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 097-108_pix_oldal_2_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Ujlakiak sírkövei Illókon
B e s o r o l á s i   c í m : Ujlakiak sírkövei Illókon
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 9. sz. (1859. február 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírkő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pénz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pénzeszköz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Újlaki Lőrinc (1459?-1524)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emlékmű
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15. század
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Erdély
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Újlaki Lőrincz sírköve és pénze
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A második kép Újlaki Lörincz síremlékét tünteti fel. Újlaki Lörincz, Miklós fia, Mátyás fényes udvarában növekedett, mint apja Zsigmondéban. A nagy királynak eleitől fogva különös kegyében állott, vele minden hadjáratban részt vett s 1474-ben Sziléziában már mint lovas-dandárparancsnok volt jelen, ugy Bécs elfoglalásakor is 1485-ben. Mátyás halála után azon derék főurak csekély számú sorában látjuk, kik a nagy király nagy emlé­kezete iránt táplált tisztelő ragaszkodásból annak jeles fiához is hivek kívántak maradni, s ö a választáson 1000 lovassal jelent meg Korvin János mellett, s midőn ez elbukott, épen azok rút há- ládatlansága miatt, a kik hírnevüket, állásuk és méltóságuk fényét Mátyás jótételének köszönték : Lőrincz herczeg akkor is híve maradt a galádul elárult királyfinak s kisérte - egész a Csontme­zőn történt gyászos vereségig." Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 9. sz. (1859. február 27.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Édesapja Újlaki Miklós macsói és szlavón bán, valamint bosnyák király. Édesanyja felsőlindvai Széchy Dorottya, felsőlindvai Széchy János asztalnokmester és felsőlindvai Széchy Katalin leánya. Anyai nagyanyja Garai Ilona volt, aki révén rokonságban állt a pelsőci Bebek, a Cillei, a Rozgonyi és a Frangepán családokkal, a kor legbefolyásosabb köreibe tartozott. Édesanyja unokatestvére, Szécsi Dénes esztergomi érsek. Lőrincnek egy édestestvére volt, Bernát, azonban ő gyermekkorában meghalt. Míg apja első házasságából, amit Rozgonyi Margittal kötött, hat féltestvére származott: Miklós és István, akik gyermekkorukban meghaltak. Illetve volt négy leánytestvére: Katalin, aki előbb Maróti Lajos, majd Korbáviai János neje lett, Fruzsina, aki Garai Jóbhoz ment hozzá, Orsolya, akinek Perényi István volt a férje, valamint Jeromina, aki Leonhard görzi gróf felesége lett. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Ujlakiak sirkövei Illokon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Újlaki Lőrinc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 647x1583 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet