D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085-096_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az egri mecset-torony
B e s o r o l á s i   c í m : Egri mecset-torony
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Egyúttal a török mecsetek ismertetése, azok építészetének fejlődése és elterjedése)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 8. sz. (1859. február 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Várostervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utca
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Eger
G e o N a m e s I d : 721239
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az egri mecset-torony
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ezen nagyszerű esemény nemcsak a közelebb eső szomszéd országokat, hanem majdnem egész Európa keresztyén népeit is rémülethe hozta, s nem is ok nélkül, mert az ozmánok egymásutáni gyors hódításaik által elbizakodva, nem elégedtek meg azzal, a mi már birtokukban volt, hanem folytonos hódítási kísérleteket tettek Oláh-Erdély- és Magyarország ellen, mig végre II. Mohamed 1456-ban már Belgrád elfoglalásával akart magának utat törni Magyarországra, de itt, mint tudjuk, olly erős ellenre talált Hunyady-ban hogy 24,000 ember veszteséggel volt kénytelen vissza­vonulni, s egy időre e kedvencz tervéről lemondani. Később 1477-beu Erdélybe ismételt, berontásuk alkalmával, Báthory István, erdélyi fejedelem által a Kenyérmezőn szinte keményen megveret­tek. De mindezen nagyobbszerű veszteségeik daczáru is, több helyen szüntelen folytatták a támadásokat, s végre is Szolimán 1521-ben Belgrádot csakugyan bevette, s a várőrséget, amiatti boszuból. hogy követei Magyarországon meggyilkoltattak, mind felkonczoltatta, eképen nyitva állott előtte az ut Magyarországra." (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 8. sz. (1859. február 20.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az egri mecset-torony
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 826x1069 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet