D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 061-072_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Halálos küzdelem a niagarai zuhatagnál
B e s o r o l á s i   c í m : Halálos küzdelem a niagarai zuhatagnál
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 6. sz. (1859. február 6.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csónak
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : küzdelem
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zuhatag
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Észak-Amerika
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Niagara
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Halálos küzdelem a niagarai zuhatagnál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Villámgyorsan teremtem ki ágyamból, s ruhámat imigy-amugy magamra hányva, siettem ki az utczára, hol a rendetlenül szaladgáló embertömeg magával ragadott, s akarva nem akarva, futottam én is másokkal az esemény színhelye felé. Néhány száz lépésnyire a Niagara esésétől, ennek rohanva tova ömlő víztömegét egy sziget két ágra osztja, melly éknek egyike az amerikai partot mossa. Itt vannak a félelmes rohamok. Nincs szó, melylyel ez örvényekkel telt zuhatag természetét csak meg­ közelítőleg is jelelni lehetne. Vad hánykolódással rohan a száraz­föld és sziget közé szorult folyam, nagy szirttömegeken keresztül le a mélységbe, mintha örökké csak rombolás után szomjúhoznék, 3 az ősrengetegek ezredes törzseit gyenge nádszálakkint ragadja magával a feneketlen örvénybe Midőn a szigetre (Goat-Island) értem, a hid, melly ezt az amerikai parttal összekötés a zuhatag partja, ezer meg ezer ember­ től volt ellepve, kik szorongva csüggtek egy szivrázó látványon. Alig husz lépésnyire a függélyes zuhatag felett, a folyammeder közepette egy kőszirten egy fiatal ember kapaszkodott, ki a legna­gyobb kétségbeesés közt látszott segély után esengni. Kérdezősködésem folytán megtudtam, hogy három jó barát a megelőző este azon vakmerő gondolatra vetemedett, hogy a zuhatagon fölül a folyamon egy kis sétahajózást tegyenek. "(Forrás: Vasárnapi Ujság, 6. évf. 6. sz. (1859. február 6.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Niagara-vízesés (angolul: Niagara Falls, franciául: les Chutes du Niagara) egy hatalmas vízesésegyüttes a Niagara folyón. Kanada és az Amerikai Egyesült Államok határán fekszik elválasztva Ontario tartományt és New York államot. Niagara Falls, Ontario és Niagara Falls, New York ikervárosok között található, 27 km-re Buffalótól. Niagara-vízesés két fő részből áll, amiket a Kecske-sziget választ el: a Patkó-zuhatag a határ kanadai oldalán és az Amerikai-zuhatag az amerikai oldalon. Szintén az amerikai oldalon található még egy kisebb, a Menyasszonyi fátyol-zuhatag, amit a Luna-sziget különít el. A vízesés együttes a gleccserek visszahúzódásakor formálódott, a Wisconsin-gleccseresedés végén az utolsó jégkorszakban; a víz az újonnan létrejött Nagy-tavakból vájt utat magának ide a Niagara-lejtőn át az Atlanti-óceán irányába. Bár nem rendkívül magas, a Niagara-vízesés nagyon széles: több mint 168 000 m3; zúdul le minden percben magas vízállás esetén, és 110 000 m3; átlagosnál. Ez a legnagyobb vizhozamú vízesés Észak-Amerikában. A Niagara-vízesés egyszerre csábító szépsége és hasonlóan értékes hidroelektronikus ereje miatt. Az egyensúly megteremtése a természetes megőrzés, az üdülési, kereskedelmi és ipari felhasználások között kihívást jelent a gondviselők számára az 1800-as évektől fogva. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Niagara-vízesés
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Niagara télen és amikor befagyott 1911-ben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1376x1008 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet