D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 049-060_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kisfaludy Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Kisfaludy Sándor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1772-1846)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 5. sz. (1859. január 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kisfaludy Sándor (1772-1844)
V I A F I d : 7437344
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : földbirtokos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdálkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kisfaludy Sándor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Erdélyben ezredbeli tiszttársai részéről, mint jó családból való mivelt ifju, szíves fogadásra talált s nyolcz hónapi szolgálat után 1793-ban mind ezredénél, mind Zalamegye részéről a magyar kir. testörségnél hadnagygyá lett, s önképzés tekintetéből ez utóbbit választván, állomását Bécsben még azon évben elfoglalta. Itt egészen tanulmányoknak élt az olasz és franczia nyelveket csakhamar magáévá tette s rövid időn tetemes ismeretkörre tett szert. Ismeretségben vagy barátságban állott Bécs minden irodalmi vagy művészeti nevezetességével, a magyarok közt Görög Deme­terrel (bg. Eszterházy Pál nevelőjével), Kerekessel (a "Magyar Hír­mondó," akkori szerkesztőjével) Sándor Istvánnal, Takács Józseffel (Festetich László nevelőjével) és Bacsányi Jánossal az idegenek közt Beethovennel, a hires zeneszerzővel is. Időközben szabadsággal haza rándulván, a badacsonyi szüreten megismerkedék Szegedy Ró­zával, Mező-szegedi Szegedy Pál zalai alispán bájos leányával, (kit költeményeiben Liza név alatt örökített meg), - s keblében élénk hajlandóság támadt a szellem- és kellemdus ifju leány iránt, kinél akkor viszonti rokonszenv boldogító jeleit hitte észrevehetni." Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 5. sz. (1859. január 30.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A testőrség másodkapitánya s közte ízetlenség támadván, több társával együtt a garnizon-ezredhez tétettek át. Növelte Kisfaludy búját egy másik körülmény is: 1794 őszén szabadságát otthon töltötte, és a badacsonyi szüreten megismerkedett Szegedy Ignác királyi tanácsos és zalai alispán leányával, Szegedy Rozáliával, és szíve egész hevével szerelemre lobbant iránta, és a leány szívében is vonzalmat talált. De Itáliába indulása előtt búcsúlátogatást tett, és némi idegenséget sejtett az imádottban. Többszörösen fájt most neki ez az eset, és eltökélte, hogy a véres harcokban a halált keresi. E kedélyállapot tette őt költővé: ebből fakadtak első Himfy-dalai. Rendeltetési helye Milánó volt a több ízben megvert ausztriai had visszaszorította és bekerítette Napóleon. A fellegvár őrsége 1796. június 29-én megadta magát, így Kisfaludy is hadifogollyá lett, és Franciaországba vitték. Jó csillaga Provence-ba vezette, ahol több hónapot töltött Draguignan városában lakott a rue de l'Observance 46. számú házban. A szemközti házban lakó ifjú leány, a művelt Caroline d'Esclapon ismertette meg őt a korabeli francia lírával, ennek hatására kezdett el verseket írni. A történetet Kisfaludy a Francia fogságom című naplójában írta meg. Draguignanban a ház falán kis kerámia tábla őrzi a magyar költő emlékét. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kisfaludy Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 815x1025 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet