D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 013-024_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A váczi uj fegyház
B e s o r o l á s i   c í m : Váczi uj fegyház
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 2. sz. (1859. január 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai fogoly
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadifogoly
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Vác
G e o N a m e s I d : 3043293
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A váczi uj fegyház
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Úgy véljük, sok olvasót érdekelni fognak némi részletességek ez ujabbkori intézetről, mellyet noha a , javító" czimet nélkülözi s csak "fegy­háznak" neveztetik, közelebbi megismerkedés után annak szervezetével, in­kább javító, mint fegyintézetnek fog kiki nevezni. Ez intézet is egyik hangos hirdetője a kor humánus szellemének, mellynélfogva a társadalom nem taBzitja ki eltévedt tagját martalékául onveszte s kárhozatának, hanem föladatául tekinti ismét visszaadni azt rendeltetésének, uj embert alkotni a romlott emberből, időt, alkalmat esz­közt, s bőséges segélyforrást adván neki, hogy megjavulhasson, hogy az em­beri társaságnak ismét hasznos tagjává legyen. Az épület, mellyen meglepetéssel pihen a gőzösön utazó szeme, midőn Vácz mellett elhalad, 1755 óta áll, midőn boldogult Mária Terézia királyné nemes ifjak növeldéjeül kezdé építtetni. Ezen eredeti rendeltetése az épü­ letnek nem teljesülhetett, s befejezetlenül meredtek a nagyszerű alapfalak az égnek, egész a legközelebbi időkig, midőn a magas kormány rendeletébő a mult években felépíttetvén, a nagyszerű épület, mint cs. k. fegyház fogadja magába a törvény által elitélt bűnösöket. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 2. sz. (1859. január 9.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Váci Fegyház és Börtön
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Váci Fegyház és Börtön
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1564x874 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet