D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577-588_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : More patrio
B e s o r o l á s i   c í m : More patrio
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Regényes kóborlások Jókai Mórtól
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 49. sz. (1858. deczember 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegyoldal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegycsúcs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szirt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bazalt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Detonáta
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A mint egy gyönyörű fenyő erdő tisztására kiérünk, egyszerre elénk tűnik a Detonáta. Nem lassankint szokunk a látásához, nem látjuk messziről közeledni hozzánk, csak akkor veszszük észre, mi­dőn tornáczában állunk és végig bámulunk rajta; és nem találunk szavakat kifejezni azt, a mit érzünk. Az ember lelke elvész e látvány előtt! El tudnék ott reggeltől estig ülni, és bámulni magam elé és nem gondolkozni semmit, ott járna a lelkem minden egyes'kövön, e roppant világoskék oszlop­soron végig; miknek egyik oldalát a nap aranyszinre festi, az egy­más fölé hajló bazalt köbálványok csarnokain, miket rétegenkint tördel alább-alább a vihar és az idö. Ollyan fenségesen emelkedik e termószet-alkotta remekmű egyenesen ki a földből, mint egy óriási templom homlokzata, ezer­nyi ezer karcsú oszlopával, mikből ha egy sor letört, mögötte lát­szik a másik; alant, száz ölnyi távolban elomolva hevernek a legré­gibb romok, most már páfránytól benőve, mohával takarva, mik egykor e tündérépület elöfalát képezek. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 49. sz. (1858. deczember 5.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Országrészünk egyik híres látványossága az a ritka hegyalakulat, melyet Detonátának nevezünk. A Detonáta vulkanikus eredetű és két egymástól mintegy 1200 méter távolságra álló ikercsúcsban tör a magasba. Nemcsak Erdély-, hanem Európaszerte páratlan hírességét ennek a hegységnek a bazalt oszlopképződés ritka tökélyre jutott remek szépsége okozza. Berwerth dr. fölemlíti a Detonatáról írt tanulmányában a Wergotsch-bazalthegységet Aussig mellett Csehországban, továbbá a Rajna-vidéki Scheidskopf-ot Remagentől nem messze, a Staffa-szigeti Fingal-barlang oszlopcsarnokát, a skót partok Hebridái között és az Irland északi partjain emelkedő Óriástöltés (Giants causewav) orgonasípjait sorolja fel, mint a bazalt oszlopképződés világhírű mintaképeit. A Detonáta méltán ezeknek a látványosságoknak a versenytársai közé sorolható. 1888-ban tett kirándulása alkalmával Lóczy Lajos dr. tagtársunk Berwerth társaságában a kopasz Detonátát lefényképezte s ezt a fölvételt folyóiratunkban régebben közzé is tettük. A Detonátát a nép a mennykőcsapások vagy Isten hangja illetve mennydörgés hegyének nevezi valószinűleg azok után a mennydörgésszerű robajok után, a melyek kíséretében a mennyezet alakjában kihajló oszlopokról leváló darabok dörögve zuhannak a mélységbe alá. (Forrás:http://www.erdelyigyopar.ro/1908-5-6/2472-a-detonata.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Detonáta
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1099x879 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet