D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 541-552_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nagy-Kövesd vára
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy-Kövesd vára
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 46. sz. (1858. november 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : várrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kövesd, hajdani nevén Kwesd várát Zemplénmegyében, az 1247-ik esztendőben Roland nádor építtette, kinek 1273-ban történt halálával, örö­kösei, 1280-ban csere utján, Miczbán fiainak engedték át, s ezektől Soóvári Soós György birtokába jutott. Majd, 1451-ben. a Csehországból bemenekült hussziták. foglalván el, mintegy 8 évig bírták, míglen Mátyás király onnan őket 1459-ben kiűzte. 1556-ban, fölkelő-vezér Némethi Ferencz kerítette kezére e várat, mellyet azonban két esztendő múlva császári királyi tábornok Telekossy Imre ismét visszafoglalt. Illy triódon megint államtulajdonná levés, 1560-ban I. Ferdinánd magyar király Serédi Benedeknek adományozta, de a Csapi- és Soós-családok, mint idő és viszontagságok által elidegenült ősi vagyonra számot tartván Kövesd várára, Serédi örököseit pörbe idézték, mellynek következtében a vár visszaadatott a Csapi-és Soós-családoknak.1609-ki oklevélben Bocskai magát "liber baroj de Kövesd"-nek nevezi, 1672-ben mindazáltal Soós György kezén találjuk, ki a híres Wesselényi-öszszeesküvésben kitűnő részt vévén, a kir. fiscus által összes jószágai lefog­laltattak, s a vár az ezt követő 1673 ik esztendőben Cobb császári hadvezér által puskaporral légbe röpittetett. " (FORRÁS:Vasárnapi Ujság, 5. évf. 46. sz. (1858. november 14.) )
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagykövesd
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagykövesd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1148x811 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet